دارالترجمه رسمی در مشهد

دارالترجمه رسمی بعنوان موسسه ای که محل اصلی ترجمه متون رسمی و در واقع برگرداندن متون از زبانی به زبان دیگر است سال هاست در میان مردم شناخته شده است. فارغ از نوع زبان استفاده شده در ترجمه رسمی دارالترجمه رسمی مکانی است که زیر نظر مترجم رسمی دارای پروانه فعالیت از اداره مترجمین رسمی قوه قضاییه فعالیت می نماید. بر همین اساس دارالترجمه رسمی مشهد ۹۱۱ نیز مانند سایر دارالترجمه های رسمی ارائه دهنده خدمات بسیاری در زمینه ترجمه اسناد و مدارک بروی سربرگ قوه قضاییه و ممهور به مهر مترجم رسمی ، ترجمه رسمی با مهر قوه قضاییه و همچنین ترجمه با مهر امور خارجه می باشد.

ترجمه حقوقی حوزه ای خاص و تخصصی از فعالیت ترجمه ای است. این به خاطر آن حقیقت است که ترجمه قانونی مرتبط با قانون است و چنین ترجمه ای نه تنها اغلب نتیجه ای زبان شناسی دارد بلکه به خاطر ماهیت خاص حقوق و زبان قانون، اثر و نتیجه قانونی نیز دارد. علاوه بر این، همان طور که اشاره شد، ترجمه متون حقوقی از هر نوع، از قوانین اساسی گرفته تا قراردادها و مدارک اتاق دادگاه، عملی است که از تئوری حقوقی، تئوری زبانی و تئوری ترجمه بر گرفته شده است. لذا بسیار مهم است که مترجم حقوقی درکی اساسی از ماهیت قانون و زبان حقوقی و تاثیر آن بر روی ترجمه قانونی داشته باشد.

ترجمه را شاید بتوان پیچیده ترین رویداد در تکامل دنیای بشری دانست اما در مورد نوع خاصی از ترجمه یعنی ترجمه رسمی چطور؟ طبیعتا این امر در ترجمه رسمی  اعم از ترجمه مدارک احوال شخصیه چون شناسنامه، کارت ملی و یا اسنادی همچون اجاره نامه، سند ازدواج، مبایه نامه، اسناد مالکیت و محضری، مدارک تحصیلی و دانشگاهی، گواهی های آموزشی و کار و غیره اهمیت مضاعفی خواهد داشت.

دارالترجمه رسمی 911

دارالترجمه رسمی ۹۱۱

ترجمه رسمی و حقوقی

در باب ترجمه حقوقی می توان گفت ترجمه به دسته های متفاوتی طبقه بندی می شود. می تواند به دو دسته کلی ترجمه تحت اللفظی و غیر تحت اللفظی یا ترجمه بر حسب اندیشه (فنی و غیر فنی ) و عمومی (داستانی و غیر داستانی) و ترجمه متون واقعیت گرایانه و متون ادبی یا هنری تقسیم شود. همین طور ترجمه می تواند بر طبق تقسیم بندی زبان طبیعی و زبان مصنوعی بر مبنای کاربرد زبان  وانواع فعالیت های مربوط به حوزه ترجمه، به دو بخش ادبی و صنعتی دسته بندی شود. گونه شناسی متداول استفاده شده، عبارت است از دسته بندی مرتبط با ترجمه به ترجمه عمومی، ادبی و تخصصی یا فنی.

متفکرین حقوقی بر این عقیده اند که زبان حقوقی زبانی اصولی است که نیازمند ترجمه تخصصی دارد. با آفرینش اصول، تولید اصول و بیان اصول مرتبط است. این بدین معنا است که زبان استفاده شده از قانون یا منابع حقوقی به طور گسترده ای تجویزی هستند.

زبان اصولی از این حقیقت مستناد می شود که قانون، کاربردی اساسی در جامعه، هدایت رفتار انسانی و تنظیم روابط انسانی دارد. قانون از بسیاری انواع دیگر از موسسات انسانی تمیز داده می شود. قانون دربر دارنده ایده آل ها و استانداردهایی است که مردم دارند و در جستجوی آن هستند تا مفاهیمی مثل تساوی حقوق، عدالت حقوق، آزادی، حمایت برابر و رفاه عمومی را دریابند، چرا که دربر گیرنده قانون هستند.

زبان حقوقی

زبان حقوقی به زبانی اشاره دارد که مرتبط با قانون و فرایند حقوقی است. این ها شامل زبان حقوقی، زبان راجع به قانون و زبان مورد استفاده در سایر موقعیت های قانونی می شود. زبان قانونی نوعی از زبان است بدین معنی که تنوع زبان با وضعیت ها و موقعیت های متفاوت مورد استفاده، متناسب است و در این مورد، تنوع زبانی با موقعیت های قانونی مورد استفاده نیز متناسب است. متون قانونی به متون تهیه شده یا استفاده شده برای اهداف قانونی در مجموعه های قانونی، اشاره می کند.

ترجمه رسمی و قوانین متفاوت مبحثی مهم در زمینه ترجمه حقوقی محسوب می شود. در حقیقت، قوانین و نظام های حقوقی در بسیاری از کشورها و قاره ها بر پایه پیوند حقوقی نسبت به دیگر نظام های حقوقی توسعه یافته است که تا حد زیادی به روند ترجمه کمک می کنند. مفاهیم حقوقی، ممارست ها و تمام نظام های حقوقی، به روش محیط های جدید سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی معرفی می شده اند. بنابراین، تجربه زندگی واقعی و تجربه موفق در آن، به ما می گوید که ترجمه قانون، صرف نظر از اینکه چه نظام ها و گروه هایی درگیر هستند، نه تنها ممکن است بلکه بسیار پربار است. این به این معنا نیست که هیچ مشکلی وجود ندارد یا این کار آسان است.

مهارت در ترجمه رسمی و حقوقی

مهارت در ترجمه رسمی و حقوقی شامل متغیر های مختلف توانش زبان ترجمه ای، ساختارهای دانش ترجمه ای و توانش راهبردی ترجمه ای در متن موقعیتی دربر دارد که در آن متغیر های بیرونی و درونی در تعامل با یکدیگرند و همه با هم بر روی محصول نهایی ترجمه با درجات مختلف تاثیر می گذارند. متغیرهای درونی شامل توانش زبان ترجمه ای، ساختارهای دانش ترجمه ای، توانش راهبردی ترجمه ای هستند و متغیر های بیرونی: موقعیت،هدف، مخاطب، مکان، زمان و سایر متغیر هایی که در این حیطه عملی فعالیت می کنند می باشند.

لذا، با تمام این تفاسیر می توان گفت ابن حیطه یعنی ترجمه رسمی با توجه به موارد ذکر شده در باب تعریف، انواع، و ویژگی های آن از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. مجموعه ما نیز بعنوان دارالترجمه رسمی مشهد با نام رسمی “دفتر ترجمه رسمی ۹۱۱” با هدف ارائه خدمات با کیفیت در زمینه ترجمه رسمی اسناد و همچنین ترجمه غیر رسمی طیف وسیعی از خدمات ترجمه را ارائه می نماید.

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs