متون تخصصی

فرهنگ مدیریت منابع انسانی

برای ترجمه در رشته مدیریت فرهنگهای متعددی وجود دارد. یکی از بهترین این فرهنگها که به ترجمه متون مدیریت به ویژه متون تخصصی مدیریت منابع انسانی کمک می کند را  برایتان مهیا کرده ایم. نام کتاب:  فرهنگ مدیریت منابع انسانی (انگلیسی)- دانلود تنها با یک...

دیکشنری تخصصی ترجمه مدیریت

دانلود دیکشنری انگلیسی واژگان تخصصی جهت ترجمه متون مدیریت تنها با یک بار پرداخت:   دیکشنری تخصصی مدیریت هتلداری- دیکشنری توصیفی انگلیسی- 300 صفحه- PDF پرداخت // دیکشنری تخصصی مدیریت کتابداری- 6000 کلمه انگلیسی- 250 صفحه- PDF پرداخت // گروه ایران...