ترجمه رسمی اسناد

راهنمای ترجمه رسمی اسناد _ قسمت سوم

ترجمه رسمی اسناد _ قسمت سوم شریط اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه برای اسناد مربوط به شرکت ها اساسنامه: ترجمه رسمی اساسنامه با مهر برجسته ثبت شرکت ها قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است. سهام: ترجمه رسمی صورت جلسه سهام که...