آسان سازی ترجمه

قبل ازهر چیز باید گفت” ترجمه همیشه متضمن تفسیر است “بنابراین باید هر جمله تقریبا در آن وضعیت ضروری که در متن ظاهر می شود،فهمیده شود.البته باید دقت کرد که یک همسازی در کل متن وجود دارد و هر جمله بناست بر اساس معنای کلی متن فهمیده شود.

به همین دلیل مترجم ناچار است جمله هایی که بدون ارتباط منطقی و استواری در کنار همدیگر قرار دارند به زبان مقصد ترجمه کند.بنابراین گاه اجبارا در متن مداخله کرده،برخی مواقع کلمات یا عباراتی را در قلاب می نهد و در مواقع دیگر بر اساس فهمی کلی ،جملات را تفسیر می کند.

انطباق نه حتی در ترجمه دو زبان مختلف ممکن نیست بلکه حتی در دو اندیشه هم وجود ندارد.به قول وینگنشتاین اندیشه ها می توانند با هم شباهت خانوادگی داشته باشند.

ivy-guide-pen-translates

آسان سازی ترجمه

اولا:

از آنجا که در فهم درست یک نظریه بخصوص هر نظریه پیچیده فلسفی،سنت و فرهنگ نقش عمده و اساسی  برای فهم متن دارد،بنابراین سنت و فرهنگ،تمهید دیگری برای فهم متن فلسفی و غیر فلسفی است.لذا سنت و فرهنگ قاره ای(اروپا)بستر ظهور آن فلسفه است و برای فهم آن فلسفه کفایت می کند.همانطور که زبان و فرهنگ اروپایی برای فهم آثار ابن سینا،ملاصدرا و حتی ابن رشد و کلام اسلامی بسیار مناسب و کافی نیست و نمی تواند دخل دقیقی در معانی آن داشته باشد.

دوما:

زبان فارسی از سده های قبل ،رشد و توسعه اش متوقف گشته ،هرچند زبان فارسی غنای ادبی عظیمی را در خود دارد،اما این غنا برای پردازش و فهم اصطلاحات و معانی و متون ادبی و فلسفی حاضر کافی نمی باشد و لذا برای بسیاری از کلمات و اصطلاحات فلسفی واژه مناسب یافت نمی شود و این یکی از مشکلات عدیده ای است  که مترجمان ما بخصوص مترجمان فلسفی با آن دست به گریبان هستند.لاجرم از یک معنی در ترجمه چند اصطلاح یا برعکس استفاده می شود و بنابراین مترم یا خواننده  متن بیگانه در فهم و ارائه آن دچار مشکلاتی عظیم است و به همین سبب اصطلاحات بیگانه که فهم آن مشکل است در زبان ما رایج شده است.

از طرف دیگر یک اصطلاح بیگانه ممکن است مترادف های متعددی در فارسی داشته باشد و یا به عکس.به همین دلیل است که مترم در متن فارسی لغاتی به زبان مبدا را در پرانتز ذکر کرده که ظاهرا ساده می آیند (شاید کسانی باشند که معانی عمیق تر و دقیق تری را مراد کنند و برداشت عمیق تری داشته باشند

نتیجه اینکه:سخن گفتن از انطباق،و فهم از جملات و تلاش برای انعکاس و بازتاب یک متن در جمله ،فقط دستوراتی انتزاعی و خالی از محل می باشند و تنها سخن بی محتوایی می باشند که در فریب و جذب خواننده ساده دل ممکن است موثر واقع شوند.

منبع : در باب تمهیداتی بر هر ترجمه

Translation Order Translation Jobs