ترجمه حقوقی

قانون، زبان و ترجمه

ترجمه حقوقی حوزه ای خاص و تخصصی از فعالیت ترجمه ای است. این به خاطر آن حقیقت است که ترجمه قانونی مرتبط با قانون است و چنین ترجمه ای نه تنها اغلب نتیجه ای زبان شناسی دارد بلکه به خاطر ماهیت خاص حقوق و زبان قانون، اثر و نتیجه قانونی نیز دارد. علاوه بر این، همان طور که اشاره شد، ترجمه متون حقوقی از هر نوع، از قوانین اساسی گرفته تا قراردادها و مدارک اتاق دادگاه، عملی است که از تئوری حقوقی، تئوری زبانی و تئوری ترجمه بر گرفته شده است. لذا بسیار مهم است که مترجم حقوقی درکی اساسی از ماهیت قانون و زبان حقوقی و تاثیر آن بر روی ترجمه قانونی داشته باشد.

گونه شناسی ترجمه حقوقی

ترجمه به دسته های متفاوتی طبقه بندی می شود. می تواند به دو دسته کلی ترجمه تحت اللفظی و غیر تحت اللفظی یا ترجمه بر حسب اندیشه (فنی و غیر فنی ) و عمومی (داستانی و غیر داستانی) و ترجمه متون واقعیت گرایانه و متون ادبی یا هنری تقسیم شود. همین طور ترجمه می تواند بر طبق تقسیم بندی زبان طبیعی و زبان مصنوعی بر مبنای کاربرد زبان  وانواع فعالیت های مربوط به حوزه ترجمه، به دو بخش ادبی و صنعتی دسته بندی شود. گونه شناسی متداول استفاده شده، عبارت است از دسته بندی مرتبط با ترجمه به ترجمه عمومی، ادبی و تخصصی یا فنی.

مطالب مرتبط با گونه شناسی ترجمه این است که ما به تفاوت ها و شباهت های انواع گوناگون ترجمه چطور می نگریم. در این رابطه، گونه شناسی اولیه ای که اسنل هورنبی انجام داده بسیار سودمند است. آن را طبقه بندی طبیعی می نامند که به شکل نمونه اولیه ای است که هسته سخت و لبه های نامشخصی دارد.

در همین راستا، اگر طبقه بندی های عمومی، ادبی و تخصصی را دنبال کنیم، ترجمه حقوقی زیر مجموعه ترجمه تخصصی یا فنی قرار می گیرد. این نوعی فعالیت ترجمه ای مشمول کاربرد زبان خاص است که به معنای دیگر می شود زبان برای اهداف خاص (LSP) در متن حقوقی یا زبان برای اهداف حقوقی (LLP). ترجمه حقوقی مشخصات ترجمه فنی و همین طور بعضی از مشخصات ترجمه عمومی را داراست.

ترجمه حقوقی طبق ضوابط مختلف می تواند به طبقه بندی های بیشتری نیز دست یابد. به طور مثال، ترجمه حقوقی با توجه به متن مبدا به گروه های زیر تقسیم می شود:

  • ترجمه موضوعات اساسی داخلی و قراردادهای بین المللی
  • ترجمه اسناد حقوقی خصوص
  • ترجمه آثار تحقیقاتی حقوقی
  • ترجمه پرونده های حقوقی

ترجمه حقوقی با توجه به موارد متون اصلی می تواند چنین تقسیم بندی شود:

  • ترجمه قانون قابل اجرا مثل موضوعات اساسی
  • ترجمه قانون غیرقابل اجرا مانند ترجمه متون تحقیقاتی حقوقی

طبق نظر سارکوویچ، ترجمه حقوقی با توجه به وظایف متون حقوقی در زبان مبدا (SL)، می تواند به گروه های زیر تقسیم بندی شود:

  1. نسخه تجویزی اولیه، مانند: قوانین، مقررات، رمزها، قراردادها، پیمان نامه ها و معاهده ها. این ها ابزارهای تنظیمی هستند که حاوی مقررات رفتاری یا قاعده ها هستند. آنها متونی اصولی هستند؛
  2. نسخه های توصیفی و همچنین تجویزی اولیه، مثل: تصمیمات قضایی و ابزارهای حقوقی که مورد استفاده مقدمات قضایی و اجرایی است، مثل اقامه دعوا، دادخواهی، احکام، استیناف، درخواست ها، دادخواست ها و غیره.
  3. صرفا توصیفی، مثل: کارهای تحقیقی نوشته شده توسط محققان حقوقی همچون ایده های قانونی، رساله های قانونی ، مقاله ها و غیره. این ها به مطالعات تحقیقی تعلق دارند که اعتبار هرکدام، در سیستم های قانونی متفاوت، متنوع است. سارکوویچ ترجمه قانونی را به عنوان اهداف ارتباطی خاص بین متخصصان تعریف می کند که ارتباط بین وکلا و غیر وکلا را به این بحث راه نمی دهد.

مشکل عمده طبقه بندی ترجمه حقوقی این است که آنها براساس کارکرد یا کاربردشان در متون حقوقی اصلی در زبان مبدا دسته بندی شده اند، بدون توجه به عوامل متفاوت زبان مقصد مثل کارکردها یا موضوعات قانونی متون ترجمه شده. با این حال، نیاز است تا کارکردهای متن زبان مبدا از متن زبان مقصد تشخیص داده شود.

 

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۷ الی ۱۰)

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs