ترجمه رسمی و مترجم حقوقی

مهارت در ترجمه رسمی و حقوقی شامل متغیر های مختلف توانش زبان ترجمه ای، ساختارهای دانش ترجمه ای و توانش راهبردی ترجمه ای در متن موقعیتی دربر دارد که در آن متغیر های بیرونی و درونی در تعامل با یکدیگرند و همه با هم بر روی محصول نهایی ترجمه با درجات مختلف تاثیر می گذارند. متغیرهای درونی شامل توانش زبان ترجمه ای، ساختارهای دانش ترجمه ای، توانش راهبردی ترجمه ای هستند و متغیر های بیرونی: موقعیت،هدف، مخاطب، مکان، زمان و سایر متغیر هایی که در این حیطه عملی فعالیت می کنند می باشند.

عوامل بیرونی به طور همزمان در تمام کارهای ترجمه حضور ندارند. مهارت در ترجمه فقط زمانی قابل مشاهده است که سه متغیر در متن مشخص شده و برای ایفای کار ترجمه قرار گیرند. در زمینه ایفای کار ترجمه متغیر های مختلف در تعامل با هم و عوامل بیرونی هستند، تعامل میانی و درونی و در نهایت بر ترجمه تاثیر می گذارند. در مفهوم، ترجمه فرآیندی دو مرحله ای، بیرونی و درونی است که با درجات مختلف بر نتیجه پایانی اثر می گذارد. متغیرهای مختلف می توانند در طول ترجمه دستکاری و عوض شوند. سه موضوع توانش با تکنیک و متد های ترجمه که توسط مترجم در برخورد با مسایل خاص ترجمه استفاده می شوند متفاوت هستند.

از متغیرهای بیرونی، منابع موجود برای مترجم قابل ذکر است. با ظهور تکنولوژی اطلاعات به ویژه تکنولوژی  CAT از سال ۱۹۸۰ مترجمان با چالش ها و تغییراتی در محیط کارشان روبرو شدند. هر چند موضوع ترجمه رسمی و مترجم حقوقی که انتقال پیام از زبان مبدا به مقصد است بدون تغییر باقی مانده، ابزارها و وسایل کمکی کار مترجم بسیار تغییر نموده است.

مترجم حقوقی

مترجم رسمی

مترجم رسمی

این بدین معنا است که مترجم رسمی نیاز مفرطی به استفاده از منابع جدید دارد. به عبارتی گاهی اوقات مترجم علاوه بر استفاده از توانایی های رایانه ای و مهارت های اضافه در مورد کامپیوتر و CAT  نیاز به آگاهی در زبانشناسی عامه پسند و مهارتهای ترجمه حقوقی که پیشتر ذکر شد دارد. حدود ۲۰ سال قبل ابزار مورد استفاده مترجم خودکار، کاغذ و فرهنگ لغت بود و در زبان های اروپایی ماشین تحریراستفاده می کرده اند.

کامپیوتر، انتقال الکترونیکی اسناد مثل ایمیل، اینترنت و ابزارهای جستجو از وسایل امروزی مترجم است. برای بسیاری از مترجمان به ویژه گروهی که در سازمان های بین المللی و شرکت های چند ملیتی کار می کنند، سیستم CAT در بردارنده حافظه ترجمه، پایگاه اصطلاحات فنی و دستگاه ترجمه رسمی و حقوقی است. برای مترجمان حقوقی،CAT  و تسلط به کامپیوتر و مهارتهای تحقیق امری ضروری شده است، به خصوص برای ترجمه اسناد حقوقی بین المللی که نیازمند مراتب بالایی از صحت و انسجام است.

در مجموع در این فصل توصیفی کلی از توانش ترجمه ارائه گردید که برای اکثر مترجمان تخصصی مانند مترجمان حقوقی کاربرد دارد. همچنین ما معتقدیم که توانشی نهفته در تمام مترجمان کاردان ازجمله مترجم حقوقی وجود دارد.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۵۱ الی ۵۳)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs