ترجمه رسمی و مترجم

ترجمه حقوقی

در خصوص ترجمه حقوقی، دو مسئله مهم وجود دارد: درخواست دقت و ثبات از قانون و ماهیت نا معین ذاتی زبان. اصل حقوقی اعتبار یکسان اسناد حقوقی دو زبانی و چند زبانی برای حوزه های قضایی دو زبانی و چند زبانی نیز وجود دارد، که فرض حقوقی را ایجاد می کند که کلمات در نسخه های زبانی معتبر گوناگون یکسان فرض می شوند و دارای  معنای یکسان هستند.

فرض حقوقی برای قطعیت و ثبات حقوقی ضروری است تا آنجا که بومیان تحت تاثیر قانون یکسانی قرار دارند و صرف نظر از تفاوت زبان شناسیشان با آنها یکسان رفتار می شود. در نتیجه با وجود تفاوت های زبان شناسی، حقوقی و تفاوت های دیگر که در ترجمه وجود دارد، کلمات و عبارات در قانون و دیگر متون حقوقی از نظر قانونی و زبانی یکسان فرض می شوند. این مسئله ضروریات جدی و مسئولیت سنگینی را بر عهده مترجم می گذارد.

توانش راهبردی ترجمه رسمی

 ترجمه رسمی دربردارنده پردازش و ترکیب است که در مدل کنونی به آن توانش راهبردی ترجمه ای می گویند. این  موضوع  شامل توانش راهبردی و مکانیزم روانی-روان شناختی است و مهم تر از همه مهارت کلیدی خاصی که منحصر به فعالیت های ترجمه است می باشد. توانش راهبردی ترجمه ای برای توصیف انسجام توانایی ذاتی ذهن و به اجرا در آوردن زبان و توانش دانش برای اهداف ارتباطی در ترجمه، هنگامی که مترجم در حال کار روی متن است می باشد.

توانش راهبردی برای ایفای مولفه های توانش زبان ترجمه ای و ساختار های دانش در فعالیت های ترجمه ای متن شده توصیف می شود. توانش راهبردی ترجمه ای ابزاری برای مرتبط ساختن مولفه های مختلف مهارت  ترجمه در طی فرآیند آن به وجود می آورد. مانند رابطه توانش زبان ترجمه ای را به ساختارهای دانش ترجمه ای و ویژگی های متن که در آن ترجمه و در نتیجه ارتباط دو فرهنگ و در کشور رخ می دهد مرتبط می سازد.

نقش مترجم رسمی

توانش راهبردی ترجمه ای نقش مهم و حساسی در ترجمه دارد و به طور مستقیم بر روی متون ترجمه شده تاثیر دارد. بخشی که در اینجا مطرح شده است این است که دو زبانه ها اصلا شبیه مترجمان یا مفسران نیستند. مهارت در دو زبان و خبرگی در ساختار دانش به خودی خود بدون تمرین از افراد، مترجم شایسته نمی سازد.برای نمونه وکلای دو زبانه بدون تمرین مترجمان حقوقی با کفایتی نمی شوند اما بدون شک می توانند مهارتهای ترجمه حقوقی را کسب و پرورش دهند.بین دو زبانه و مترجم بودن تفاوت کیفی وجود دارد. تنها با مداخله پردازش خاص که منحصر به ترجمه است متون از یک زبان به زبان دیگر انتقال پیدا می کند. باور بر این است که توانش راهبردی ترجمه ای، توانایی پردازش در حد بالا را به وجود می آورد.

مهارت در ترجمه فقط زمانی آشکار می شود که کار ترجمه در موقعیت های واقعی زندگی نه در موقعیت مصنوعی و بدون روح تحت شرایط ایده آل صورت پزیرد. با مشاهده مستقیم ترجمه در عمل بعضی از این متغیر های بیرونی(مکان، زمان، دسترسی به منابع، تجربه، سختی، حالات، اخلاقیات و غیره) و میزان تاثیر آنها بر ترجمه می تواند مشخص و آشکار شود.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۴۰ الی ۴۲)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs