ترجمه رسمی و هم معنایی

هم معنایی حقوقی

ترجمه رسمی و هم معنایی ازجمله مباجثی است که مترجمان با آن زیاد مواجه می شوند. یک اصطلاح حقوقی ممکن است چندین مترادف داشته باشد، بعضی از مترادف ها ممکن است شبیه به یکدیگر باشند اما در قانون متفاوت باشد. چنین مشخصه ای می تواند در ترجمه مشکل آفرین باشد. برای مثال در زبان انگلیسی لغات مرتبط زیادی با law نظیر قانون، مقررات، قانون گذاری، لایحه، تصویب، آیین نامه، حکم، قاعده، فرمان و غیره وجود دارد.

به طور مشابه چندین  واژه در زبان فرانسه برای واژه “Law  ” قانون، وجود دارد. واژه های le droit (مجمو عه ای کامل از معیارها که می تواند شامل عقاید و نظرات قضاوت باشد)، la justice (سیستم حقوقی) ،la loi (قانون وضع شده توسط پارلمان) از این قبیل می باشند.

برای واژه la loi نیز مترادف هایی وجود دارد. “loi” قانون، توسط پارلمان تصویب میشود و توسط ریاست جمهوری منتشر میشود. “Decrets”  حکم، از سوی ریاست جمهوری یا نخست وزیر اتخاذ میشود، arrete به معنای تصمیم، قوانین، دستور یا آیین نامه که شاخه اجرایی را تشکیل میدهد. به علاوه “loi” هم معنی گسترده ی قانون اساسی، معاهدات بین المللی و آیین های اجرایی را دارد و هم معنی محدودتر معادل اصطلاح انگلیسی “statute” قانون، را شامل می شود.

نمونه های دیگر از هم معنا ها شامل  court، tribunal و juridiction در فرانسه و” court” دادگاه و” tribunal” دادگاه محکمه در انگلیسی می باشد. در قوانین بین المللی مترادف های برای پیمان، قرارداد، موافقت نامه، مقاوله نامه، عهد وجود دارد. در قانون جزایی واژگان قتل، قتل عمد، قتل نفس، آدم کشی وجود دارد. این موضوع در بیشتر مباحث قانون و در بیشترین محکمه های قضایی به دلیل تعاریف دقیق در قانون رایج می باشد.

اگر قانون قرارداد انگلیسی را برای نمونه در نظر بگیریم،

مترادف های “گارانتی،شرایط،عهد” وجود دارد. “Warranty” گارانتی و ” Term” شرایط یک قرارداد، نماینگر یک تعهد پیمانی می باشد. در مورد قراردادهای نوشته شده و در ترجمه رسمی و حقوقی، شرایط  قرارداد اشاره به هر عبارتی در سند دارد، یا در مورد یک داد و ستد شفاهی هر ماده ای که طرفین توافق کرده اند تا معامله شان را کنترل کنند. در این مفهوم واژه “Term” شرایط، هم معنی “stipulation” ماده، “clause” بند، یا “provision” تبصره می باشد.

همانطور که Cater  و Harland (1993) اشاره می کند واژه “condition”شرایط یکی از مهم ترین و مبهم ترین واژگان در قوانین قراداد می باشد. این واژه ممکن است اشاره به وقوع یا عدم وقوع رویداد که توسط طرفین توافق شده است تا نتیجه مشخصی به دست آید دارد. وقوع یا عدم وقوع رویداد بایستی نامشخص باشد. دومین معنی شرایط قرارداد را تعریف میکند و معنی سوم یک عبارت مهم(پیمان) نقضی که منجر به خاتمه اجرا قرارداد می شود.

به طور مشابه واژه “warranty” به صورتی که می توان از قضاوت Lord Denning استنباط کرد  نیز مبهم می باشد. بر اساس cater  و Harland (1993) “warranty ” اصطلاحی است که نقض آن حق خاتمه نمی دهد. خسارات برای جبران این نقض هستند.هر چند این واژه برای توصیف هر تعهد الزام آور کاربرد دارد، همانطور که میان اصطلاحات( گارانتی) و وکالت تمایز وجود دارد. معنای سوم در قرارداد های بیمه کاربرد دارد و اصطلاحی را توصیف میکند که نقض آن این حق را به بیمه گر می دهد تا قرارداد را فسخ نماید.

مترادف های قانونی بسیاری در زمینه های مختلف قانون وجود دارد، واژگان “custody” حفاظت و “guardian ship”سرپرستی در قوانین مربوط به خانواده در استرالیا نمونه های دیگر می باشند. برای مثال در رسیدگی به طلاق ممکن است قید شود که:

۱ – شوهر و زن سرپرستی مشترکی از بچه های ازدواج دارند.

۲ – زن تنها سرپرستی بچه های ذکر شده را دارد.

در قانون مالکیت، اصطلاحات حقوقی وجود دارد که شبیه به نظر می رسند اما در جوهره متفاوت می باشند. اصطلاحات “joint tenant” اجاره دار مشترک یا  “joint tenancy” اجاره داری مشترک و “tenant in common” یا “tenancy in common”استیجار مشاع، اغلب در اسناد حقوقی مربوط به مبادله ملک یا مایملک در کشورهای دارای حقوقی عرفی مانند استرالیا می باشد. این اصطلاحات می تواند برای مردم انگلیسی زبان گیج کننده باشد. بر اساس قانون مالکیت انگلیسی، زمانی که بیش از یک نفر امری را زیر نظر دارند تمایزی بین “اجاره دار مشترک” و “tenant in common ” وجود دارد.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۷۰ الی ۷۲)

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs