فرهنگ مدیریت منابع انسانی

فرهنگ مدیریت منابع انسانی

برای ترجمه در رشته مدیریت فرهنگهای متعددی وجود دارد. یکی از بهترین این فرهنگها که به ترجمه متون مدیریت به ویژه متون تخصصی مدیریت منابع انسانی کمک می کند را  برایتان مهیا کرده ایم.

نام کتاب:  فرهنگ مدیریت منابع انسانی (انگلیسی)

تعداد صفحات:  ۳۰۵ صفحه

فرمت : PDF

Translation Order Translation Jobs