مترجم کیست؟

هنوز بسیاری از مردم در جواب سوال “مترجم کیست؟” فکر می کنند که تنها چیزی که در ترجمه حرفه ای مهم است دانش زبانی است و ترجمه کاری آسان و راحت است و هرکسی در مدرسه توانسته مطلبی را ترجمه کند به عنوان مترجم در نظر می گیرند.

در ابتدا باید تاکید کرد که کار مترجمِ لایق چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فنی اهمیت بسیاری دارد. مترجمان حرفه ای متخصصان فنی با مهارت های بالایی هستند. دانسته های علمی ترجمه و توانایی استفاده از ابزار های متفاوت و بسیار پیچیده ی فناوری اطلاعات و نرم افزارها تنها بخش کوچکی از دانشی است که مترجم امروزی باید در اختیار داشته باشد.

درست است که مهارت داشتن در زبان امری ضروری است، اما کافی نیست. چیزی که بیشتر از مهارت زبانی لازم است دانش کامل در زمینه مسائل فرهنگی و ادبی و دانش جامع درباره ی موضوع مورد ترجمه است.

توانایی دیگری که مترجم باید دراختیار داشته باشد مهارت برای نویسندگی و عطش دائمی برای بدست آوردن دانش و توان بیشتر و حس ابتکار و کمال است، تا هر منبع اطلاعاتی که به فهم موضوع و پروژه ترجمه وی کمک می کند را جستجو و  کشف کند و در کار خود مورد استفاده قرار دهد.

Translation Order Translation Jobs