نظریه‌های ترجمه در عصر حاضر

نظریه‌های ترجمه در عصر حاضر

همه بازنویسی ها صرف نظر از منظور کسی که متن را بازنویسی می کند، حاوی نوعی ایدئولوژی و بوطیقا هستند واز این رهگذر مسیر ادبیات جامعه را به نحوی خاص دستکاری می کنند. بازنویسی، دستکاریی است که درخدمت قدرت انجام می شود و جنبه مثبتش ممکن است مفاهیم نو، انواع ادبی و فنون ادبی جدیدی ایجاد کند،اما در عین حال بازنویسی ممکن است باعث شود متن به شکلی غیر از آنچه مدنظر نویسنده بوده است، به خواننده عرضه شود یا آنقدر بازنویسی تداوم یابد که جلوی نوآوری گرفته شود

از سوی دیگر هر قدر هم که ترجمه های ما خوب باشند، با برخی از انتظارات ادبی مخاطب هرگز همساز نخواهند شد، و این مسئله ای که ممکن است ربط چندانی به فرهنگ صادرکننده و دریافت کننده نداشته باشد.

 

نظریه ترجمه حوزه ای هم جدید و هم قدیمی است. اگر بخواهیم تاریخی نگاه کنیم، باید بگوئیم قدمت آن به برج بابل و ترجمه متن تورات برمی گردد. کسی که با یک زبان کار می کند، ممکن است مدعی باشد که نیازی به نظریه ترجمه ندارد اما از آنجا که هر زبان با نظام های دلا لت گر درارتباط است پیوندهای ذاتی با ترجمه دارد.

یاکوبسن حوزه نظریه ترجمه را به سه بخش تقسیم می کند:

۱- ترجمه درون زبانی که به معنای جایگزینی نشانه های یک زبان به جای نشانه های دیگری از همان زبان است؛

۲- ترجمه بین زبانی که عبارت است از تعبیر نشانه های یک زبان با نشانه های زبانی دیگر

۳- ترجمه بین نشانه ای که در آن نشانه های یک زبان به نشانه های نظام غیرزبانی منتقل می شود.

هر یک از این بخش ها یکدیگر را تقویت می کنند و چنانچه این تعریف را بپذیریم، خیلی راحت می توان دید که چگونه نظریه ترجمه به سرعت شخص را در شبکه بین نشانه ای زبان و فرهنگ فرو می برد. شبکه ای سراسری که در تمام رشته ها و گفتمان ها دخیل است. نویسنده سعی کرده است با رویکردها برخوردهای آسیب شناختی دانسته باشد؛ گفتمان هر متن را در نظر بگیرد و بگوید که با در نظر داشتن اصل بنیادین و فلسفی هر صاحب نظریه چه چیز می توان و چه چیز نمی توان گفت. با در نظر گرفتن این روش شناسی، منابع اصیل، ارزشمندتر از نوشته های دست دوم شده اند و اغلب آنها از جایی خارج از رشته ای ترجمه مدار یا حتی تطبیقی می آیند؛ به عبارت دیگر از درون رشته ای خاص بیرون می آیند و چنین ترجمه هایی می توانند عاملی مهم در ایجاد خلاقیت ها محسوب گردند.

منبع

http://www.motarjemonline.com

دریافت کتاب Contemporary Translation Theory

 

Translation Order Translation Jobs