گونه های ترجمه

گونه های ترجمه

ترجمه در نخستین گام به گونه های ترجمه شفاهی و ترجمه مکتوب قابل تقسیم است.

HELLO in eight different languages

گونه های ترجمه

ترجمه شفاهی:

  ترجمه شفاهی برگردان گفته ای از زبان مبدا به زبان مقصد است .

ترجمه شفاهی دارای دوگونه اصلی است:

الف- ترجمه همزمان:

در ترجمه شفاهی همزمان، مترجم با درک یک یا چند واژه نخست گفته در زبان مبدا به برگردان آن می پردازد و با اندک اختلاف زمانی پس از پایان گفته در زبان مبدا، برگردان را در زبان مقصد به پایان می برد

ب- ترجمه ناهمزمان

در ترجمه شفاهی ناهمزمان یا پیاپی گفته زبان مبدا برش می خورد و مترجم پس از درک برش مذکور که معمولا بیش از یک جمله است، در زمان مکث گوینده، برگردان آن بخش از گفته را در اختیار مخاطب یا مخاطبین قرار می دهد

ترجمه مکتوب

 ترجمه مکتوب طبعا به نوشتار و برگردان یکی از این دو اصطلاح وابسته به ابزار بکار رفته در زبان مبدا است.

مهمترین عامل تمایز بین گونه های ترجمه شفاهی و مکتوب، مساله زمان است. زمان در ترجمه شفاهی چند لحظه یا دقیقه ای بیش نیست، درحالیکه برای ترجمه مکتوب چنین نیست. امکان استفاده از زمان در ترجمه مکتوب به سنجیده تر شدن متن ترجمه شده می انجامد؛ بکارگیری ابزارهای کمکی از قبیل فرهنگ لغات نیز می تواند به این سنجیدگی کمک کند.

منبع کمکی:

http://www.kwintessential.co.uk/translation/articles/types.html

Translation Order Translation Jobs