تاریخ

معرفی رشته تاریخ

علم تاريخ تحولات جامعه انساني را در گذشته مورد مطالعه قرار مي دهد. تحولاتي که مي تواند زمينه سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي داشته باشد. به همين دليل رشته تاریخ که به مطالعه اين علم مي پردازد، رشته بسيار گسترده اي است و اشتباه است که آن را صرفاً...