زبان انگلیسی

تأثیرات منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه

گسترده شدن زبان انگلیسی پدیده ی زیاد جدیدی نیست و تنها به كشور ما فقط محدود نمي شود، بسياري از ملت ها دیگر نیز از جمله كشورهاي اروپايي نظير سوئد و آلمان و فرانسه هم نگران اين موضوع هستند كه به عبارتي حاكي ازغير قابل اجتناب بودن كاربري زبان انگليسي...