علوم تربیتی

تعریف علوم تربیتی

علوم تربیتی در ميان رشته‌‌هاي علوم انساني مجموعه‌‌‌اي از دانش‌هاي به هم پيوسته است که به بررسي مباني، اصول، اهداف، روش‌ها و حل زمينه‌ها و عوامل تعليم و تربيت مي‌پردازد. همچنین علوم تربیتی از روش عقلي و بحث‌هاي فلسفي در تعليم و تربيت و نيز...