مدیریت

دانلود رایگان مقاله مدیریت عملیاتی۲۰۱۷

معرفی و دانلود مقاله 2017 ژورنال Operations Management الف. معرفی ژورنال Operations Management مقاله مدیریت عملیاتی چاپ ژورنال منتخب الزویر بوده که این ژورنال در باب مسائلی همچون تحقیقات تجربی و موضوعات آکادمیک و عملی در حیطه مدیریت اقدام به نشر اطلاعات می نماید....

ترجمه متون مدیریت مالی

در مديريت مالي برنامه اصلی و مقصد علم مديريت این است که دارایی صاحبان سهام را تا حد ممکن به بیشترین سطح برساند. اين امر فقط با بهره گیری از مديريتی كارآمد در خصوص گردش و جریان های نقدی موسسه مالی ممکن می گردد. پایه و اساس  هدف و برنامه نهایی هر موسسه...