کنفرانس مهنذسی

کنفرانس بین المللی مهندسی هوافضا

کنفرانس بین المللی مهندسی هوافضا و مهندسی مکانیک پلتفرمی است که در دومین سری از برپایی در سال 2018 و در کشور توریستی سنگاپور و در تاریخ های 29 الی 31 دسامبر سال چاری برگزار خواهد شد. محور های اصلی این همایش که پیرامون نحقیقات، دستاورد ها، صنایع، بازار و...