گرایشهای کارشناسی ارشد

معرفی گرایشهای کارشناسی ارشد علوم سیاسی

رشته علوم سیاسی آنچه افراد جامعه با نام سیاست و مسائل سیاسی می شناسند با سیاست به مفهومی که در رشته علوم سیاسی در سطح دانشگاه مطرح است، تفاوت بسیار دارد و دانشجویان موفق این رشته نیز نه یک سیاستمدار بلکه یک سیاست شناس خواهند شد. علوم سیاسی به عنوان...