دانستنی های ترجمه شعر

آیا متون ترجمه ، به یک شکل و قالب هستند؟

جواب : هر فردی می داند که در زبان مبدا خود ، همه ی نوشته ها به یک گونه نیستند.با چند مثال ساده می توان این موضوع را دریافت .

  •  شیوه خواندن یک شعر با خواندن روزنامه ای که هر روز صبح به دست مان میرسد؛ متفاوت می باشد.(چرا؟)چون قالب متون این موضوع را سبب شده اند.
  • میان محتوای یک نامه اداری با طنزی که در رسانه های اجتماعی دیده می شود ؛ هیچ مرز مشترکی وجود ندارد.
  • موضوع رمان های عاشقانه با موضوع گزارش های تلویزیونی ، بسیا رتفاوت دارد.
  • به تبع ، مخاطب تمام نمونه های پیشین نیز، بایکدیگر متفاوت می باشد.

پس ، نوشته ها برحسب موارد زیر تقسیم بندی می شوند:

  1. قالب
  2. محتوا
  3. موضوع
  4. مخاطب

 سبک و سیاق شاعر را حتما بشناسید!

نکات ترجمه شعر

برای ترجمه شعر انگلیسی به فارسی،سعی کنید درباره فرهنگ ادبی زبان انگلیسی ، شناخت کلی بدست آورید. در پایان این نوشته،این موضوع را در می یابید.

شاید این مسئله کمی شما را نگران کند.(چرا؟) شاید مجبور باشید بیشتر وقت خود را صرف این مسئله کنید .اما این کار به شما کمک فراوانی خواهد کرد.

برای شروع ، باید بدانید که شاعر در چه زمینه ای و در چه سبکی ، شعر می سراید. پس باید شعر های او را بخوانید. سپس ، بطور اصولی از جهات فکری وی مطلع شوید.

اگر پی بردن به جهت های فکری شاعر کاری شما دشوار است ؛ می توانید از راهکار دیگری استفاده کنید.

خیلی از شاعران درباره شاعران دیگر، توصیف هایی کرده اند.این توصیف ها را بخوانید. البته هدف ما از این کار ، رسیدن به کلیات حوزه ذهنی شاعر می باشد.

جزئیات دقیق ذهنیت نویسنده و وابستگی به شعر

رسیدن به جزئیات دقیق افکار ذهنی وی ،به شعری که برای ترجمه انتخاب شده است؛ بستگی دارد.

پس از این ، شاید درباره مخاطبان این شاعر حدس هایی زده باشید(!).

خیلی مهم است که بدانید مخاطبان شاعر در چه رده ای هستند.(چرا؟)

تا بتوانیم ترجمه ای مرتبط با سن آنها ارائه بدهیم. هدف اصلی و نهایی ما ، برقراری ارتباط بین افرادی است که زبان های آنها متفاوت می باشد.

لازم به ذکر است که در این قسمت اخلاق حرفه ای در ترجمه دخیل می باشد.به آن توجه کافی داشته باشید.

تجربه کسب کنید

حرفه ای شدن در این زمینه ، کمی دشوار بنظر می رسد اما شدنی است(!).

این زمانی برقرار می شود که شما از زمینه های فکری شاعران ، اطلاعات حدودی داشته باشید. گفتنی است بهره وری از تجربه های همکاران خود ، کمک شایانی به شما خواهد کرد.

Translation Order Translation Jobs