فرهنگ اصطلاحات تخصصی حسابداری و مالی

دانلود فرهنگ اصطلاحات تخصصی جهت ترجمه متون مالی و حسابداری تنها با یک بار پرداخت

 

فرهنگ انگلیسی اصطلاحات تخصصی حسابداری و مالی- آمار- ۴۸۰ صفحه- PDF

 

فرهنگ انگلیسی اصطلاحات تخصصی حسابداری و مالی- بانکداری- ۹۰۰۰ واژه تخصصی- ۴۰۰ صفحه- PDF

 

 

برای ترجمه متون رشته حسابداری و مالی به گروه ایران مترجم، مراجعه نمایید. کیفیت ترجمه های ما را در خصوص متون تخصصی هیچ کجا یافت نمی کنید.

Translation Order Translation Jobs