دیکشنری واژگان تخصصی

دیکشنری تخصصی ترجمه مدیریت

دانلود دیکشنری انگلیسی واژگان تخصصی جهت ترجمه متون مدیریت تنها با یک بار پرداخت:   دیکشنری تخصصی مدیریت هتلداری- دیکشنری توصیفی انگلیسی- 300 صفحه- PDF پرداخت // دیکشنری تخصصی مدیریت کتابداری- 6000 کلمه انگلیسی- 250 صفحه- PDF پرداخت // گروه ایران...