انواع ترجمه رسمی و حقوقی

ترجمه رسمی و حقوقی

زبان حقوقی به زبانی اشاره دارد که مرتبط با قانون و فرایند حقوقی است. این ها شامل زبان حقوقی، زبان راجع به قانون و زبان مورد استفاده در سایر موقعیت های قانونی می شود. زبان قانونی نوعی از زبان است بدین معنی که تنوع زبان با وضعیت ها و موقعیت های متفاوت مورد استفاده، متناسب است و در این مورد، تنوع زبانی با موقعیت های قانونی مورد استفاده نیز متناسب است. متون قانونی به متون تهیه شده یا استفاده شده برای اهداف قانونی در مجموعه های قانونی، اشاره می کند.

ممکن است چهار متغیر اصلی یا انواع فرعی متون حقوقی را بصورت زیر در نظر بگیریم:

  1. متون مقننه، مثلا قوانین موضوعه داخلی و قوانین وابسته، قراردادهای بین المللی، قوانین چند زبانه و قوانین دیگری که توسط قانون گذاران ارائه شده اند.
  2. متون قضایی تولید شده در فرایند قضایی توسط کارمندان قضایی و دیگر مراجع حقوقی
  3. متون پژوهش های قانونی تولید شده توسط وکلای تحصیل کرده یا محققین قانونی در کارها و گزارشات پژوهشی، که مقام قانونی آنها به سیستم های حقوقی در حوزه های حقوقی مختلف بستگی دارد.
  4. متون حقوقی خصوصی که شامل متون نوشته شده توسط وکلا می شود، برای مثال: قراردادها، اجاره نامه ها، وصیت نامه ها و اسناد دعوی قضایی و همین طور متون نوشته شده توسط افرادی که وکیل نیستند مثل قراردادهای خصوصی، اظهارات شهود و سایر اسناد تولید شده توسط غیر وکلا و متون مورد استفاده در دعاوی قضایی و دیگر موقعیت های حقوقی.

متون حقوقی ممکن است اهداف ارتباطی متفاوتی داشته باشند. آنها می توانند برای اهداف اصولی مثل قوانین موضوعی دو زبانه و چند زبانه و دیگر قوانین و اسنادی که حقایق قانونی را بنا نهاده و حقوق و وظایف را بوجود می آورند. این ها غالبا تجویزی هستند. متون حقوقی همچنین می توانند در جهت اهداف آگاهی بخش مانند بعضی از گزارشات و کارهای پژوهشی قانونی، مشاوره های حقوقی، مکاتبات بین وکلا، بین وکلا و ارباب رجوع و اسناد مورد استفاده در دعاوی حقوقی دادگاه قرار بگیرند.

با آوردن چنین توصیفی از زبان حقوقی و متون حقوقی، می توان این گونه گفت که ترجمه حقوقی به انتقال متن حقوقی از زبان مبدا به زبان مقصد اشاره دارد. ترجمه حقوقی به علت اهداف متون زبان مقصد می تواند به ۳ دسته تقسیم شود.

اول؛

برای اهداف اصولی، ترجمه قانونی وجود دارد. این به تولید متون قانونی معتبر در حوزه های قضایی دو زبانه و چند زبانه داخلی و ابزار قانونی بین المللی و دیگر قوانین به طور مساوی اشاره می کند. این ها ترجمه قانون هستند. اغلب چنین متون دو یا چند زبانه، ابتدا به یک زبان پیش نویس شده و سپس به زبان یا زبان های دیگر ترجمه می شدند. همچنین ممکن بود به هر دو زبان یا تمام زبان ها پیش نویس شوند. در هر دو مورد، متون زبانی مختلف قدرت حقوقی برابری دارند و صرف نظر از وضعیت اصلی آنها، نسبت به یکدیگر اولویتی ندارند. این گونه متون حقوقی در زبان های مختلف، معتبر در نظر گرفته می شوند که از طریق فرایندی موثق به رفتاری قانونی راه می یابند. با توجه به این فرایند، این گونه متون تنها ترجمه قانون نیستند بلکه خود قانون اند.

دوما؛

ترجمه حقوقی با کارکردهای توصیفی و آگاهی بخش، برای هدف اطلاع رسانی وجود دارد که این شامل ترجمه قوانین موضوعه، تصمیمات دادگاه، آثار پژوهشی و دیگر انواع اسناد حقوقی است، چنانچه ترجمه به قصد ارائه اطلاعات به خوانندگان زبان مقصد صورت بگیرد. این امر بیشتر در حوزه های قضایی تک زبانه یافت می شود. چنین ترجمه هایی متفاوت از دسته اول هستند که در آن قوانین ترجمه شده در چارچوب قانون هستند. در طبقه بندی دوم، زبان مبدا برخلاف زبان مقصد تنها زبان حقوقی قابل اجراست. برای مثال، قانون موضوعه فرانسه که به زبان فرانسه نوشته شده، با هدف اطلاع رسانی به وکلای خارجی یا دیگر خوانندگان انگلیسی، به انگلیسی ترجمه شده و قابلیت اجرایی قانونی ندارد.

سوما؛

برای هدف قانونی کلی قضایی، ترجمه قانونی وجود دارد. چنین ترجمه هایی در وهله اول برای اطلاع رسانی هستند و غالبا توصیفی اند. این نوع سند ترجمه شده ممکن است در شرح مذاکرات دادگاه به عنوان بخشی از شاهد مستند مورد استفاده قرار گیرد. متون اصلی زبان مبدا از این نوع، ممکن است شامل اسناد حقوقی مانند اظهارنامه های مدعیان یا دادخواهی، قراردادها و توافق نامه ها و متون معمولی مانند مکاتبات تجاری یا شخصی، مدارک و گواهینامه ها، اظهارات شهود و گزارشات کارشناسی باشند.

ترجمه چنین اسنادی مورد استفاده مراجعینی است که به زبان دادگاه صحبت نمی کنند، مثل اظهارات مراجعین. یا از طریق وکلا و دادگاههایی که در غیر این صورت ممکن نیست قادر به دسترسی اصل قراردادها، مکاتبات یا سایر مدارک و اسناد باشد. برای مثال در عمل، در دادگاههای استرالیایی، به طور معمول مترجم باید به منظور کیفیت ترجمه و صلاحیتش سوگند یاد کند. گاهی اوقات، مترجم در ارتباط با ترجمه اش، به عنوان شاهد در دادگاهی حضور پیدا می کند.

لذا می توانیم بگوییم که ترجمه حقوقی به ترجمه متون مورد استفاده در حقوق و نظام حقوقی اشاره دارد. ترجمه حقوقی به عنوان واژه ای کلی استفاده می شود تا ترجمه قانونی و ارتباطات دیگر در نظام حقوقی را پوشش دهد. برای مترجم حقوقی، معین کردن اهداف قانونی و ارتباطی هر دو متن اصلی و ترجمه کاری مهم است.

 

(برگرفته از کتاب ترجمه رسمی و حقوقی Translating Law – Deborah Caoصفحات ۱۲ الی ۱۵)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs