ترجمه آزاد انگلیسی به فارسی

ترجمه آزاد انگلیسی به فارسی

برخی موارد در هنگام ترجمه آزاد متون انگلیسی به فارسی چاره ای نداریم جز اینکه تغییراتی در ساختار زبان مقصد ایجاد نموده و ساختار مأنوس و قابل قبولی تنظیم نمائیم.

به عنوان مثال

بین جمله ای مانند (Reduce speed) و معادل فارسی آن (از سرعت خود بکاهید) انطباق کاملی وجود ندارد و لذا تناظر صوری بین آنها مختل شده است. در این حالت اگر چنانچه عمداً به برقراری تناظر صوری اصرار بورزیم، طبعا به تداخل زبانی متهم گردیده و محصول ترجمۀ خود را ضایع می کنیم. مثلا در ترجمۀ همین جملۀ اخیر اگر بنویسیم یا بگوئیم: (بکاهید سرعـت) یا (کم کنید سرعت را)، جمله ای نامأنوس و غیرطبیعی تحویل مخاطب خواهیم داد! این افزایش و کاهش واژه ها و یا تعویض و جابجائی در ترجمه را ترجمه آزاد انگلیسی به فارسی می گویند.

58917_05cfc

ترجمه آزاد انگلیسی به فارسی

ترجمه تحت الفظی

در این نوع ترجمه انگلیسی به فارسی نه تنها از واژه های خود زبان مقصد استفاده می شود، بلکه ترتیب کلمات نیز طبق قواعد دستوری زبان مقصد تعیین می گردد. به عنوان مثال، در ترجمۀ همان جملۀ (This is an apple)، به جای اینکه بگوئیم: (این است یک سیب)، می گوئیم(این یک سیب است)

در این نوع ترجمه،معنائی که در زبان مبدأ در قالب یک اسم (noun) بیان شده، در زبان مقصد ممکن است در قالب یک فعل (verb) یا صفت (adjective) و حتی قید (adverb) بیان شود.

به عنوان مثال  (دیر رسیدن او) در فارسی و نیز (his late arrival) در انگلیسی، هر دو نشان می دهند که با عوض شدن نقش دستوری فعل و تبدیل آن به اسم، در هر دو متن مبدأ و مقصد، جمله واره های (او دیر رسید) و (He arrived late) نیز، به نوبۀ خود، به عبارتهای اسمی (noun phrases) تبدیل گشته اند.

ترجمۀ تعدیلی(modulation)

این نوع تغییر در واقع نه تنها شامل تبدیل ترتیب لغات جمله بر اساس گرامر زبان مقصد و تبدیل نقش دستوری واژه ها است، بلکه تغییر دیدگاه را نیز در بر می گیرد. به عبارت دیگر، مترجم از منظر متفاوتی به موضوع پیام نگاه کرده و تأثیر آن را با معانی دیگری ایجاد می کند.

به عنوان مثال در عبارت (NO SMOKING) ، مترجم در ترجمۀ آن ممکن است نخست به تغییر شکل بیانی آن پرداخته و حتی با تبدیل نقش کلمات و واحد ساختاری، عبارت مزبور را به یک جملۀ امری تبدیل کند: (Don’t smoke). آنگاه به معادل طبیعی و مأنوسی در زبان فارسی دست می یابد: (سیگار نکشید)

ترجمۀ تعادلی(equivalence)

منظور از تعادل، آن نوع تغییر اساسی درترتیب لغات جملۀ مقصد و درسایر عناصر ساختمان آن است که بخشی از آن یا حتی کل آن به قدری متفاوت است که تناظر صوری آن، یعنی تشابه ظاهری آن، یا به حداقل می رسد و یا به طور کلی از بین می رود.

ترجمۀ فرهنگی(adaptation)

وقتی مترجم در جستجوی معادلهای لازم در زبان مقصد به جائی نمی رسد ، مجبور است به موقعیت کاملا متفاوتی در فرهنگ زبان مقصد رجوع کرده و در ارتباط با آن، معادلی برای عبارت یا جملۀ زبان مبدأ انتخاب کرده یا حتی بسازد.

Translation Order Translation Jobs