ترجمه رسمی سند ازدواج _ دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه رسمی سند ازدواج

ترجمه رسمی سند ازدواج_دارالترجمه ۹۱۱: سفارت ها می توانند در صورت لزوم ترجمه رسمی سند ازدواج را که بعنوان یکی از انواع اسناد مالکیت به شمار می آید دال بر ازدواج و تاهل درخواست نمایند. این سند که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می شود جهت ترجمه رسمی علاوه بر ارائه اصل آن بایستی اصل شناسنامه یکی از طرفین را نیز تحویل دارالترجمه نمایید. در ادامه برخی عبارات رایج در سند ازدواج و نیز معادل های پیشنهادی آنها را در ترجمه رسمی مشاهده می کنید:

ترجمه رسمی سند ازدواج _ دارالترجمه 911

ترجمه رسمی سند ازدواج _ دارالترجمه ۹۱۱

معادل‌های پیشنهادی برای ترجمه سند ازدواج (بخش اول)  

معادل انگلیسی

واژه یا عبارت فارسی

Permanent  marriage contract

عقد نکاح دائم

Has the obligation to

مکلف است که

Marriage registry

دفتر ازدواج

Conditions stipulated in marriage certificate

شرایط مندرج در قباله ازدواج

Spouses

زوجین

Conditions stipulated through a separate binding contract

شرایط ضمن عقد خارج لازم

Justice Administration

دادگستری

State Registry of Deeds and Landed-Estate Properties

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

Marriage Certificate

سند ازدواج

Marriage Registry

حوزه ثبتی

Entry Number

شماره ترتیب

The husband

زوج

The wife

زوجه

Particulars

مشخصات

Marriage portion

صداق/مهر

A volume of the Holy Koran

یک جلد کلام‌الله مجید

A debt of the husband to the wife

دین زوج به زوجه

Payable on demand

عندالمطالبه

Notary of marriage

سردفتر ازدواج

Application for divorce

تقاضای طلاق

Divorced

مطلقه

To get divorced

خود را مطلقه کردن

The husband’s affliction with diseases hard to treat

ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج

As discerned/adjudged by a competent court of law

طبق نظر دادگاه صالح

In contrast with the wife’s family interests and dignity

منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه

The husband’s conviction of five years or more imprisonment by a final decree

محکومیت شوهر به حکم قطعی دادگاه به ۵ سال حبس یا بیشتر

Where the sentence has been carried out

در صورتی که حکم مجازات در حال اجرا باشد

To abandon the family life without justification

زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک گفتن

To commit an offense incompatible with dignity and family prestige of the wife

ارتکاب جرمی که مغایر با شئون و حیثیت خانوادگی زوجه باشد

Final judgment/ final decree

حکم قطعی

Final conviction

محکومیت قطعی

Interlocutory order

قرار اعدادی

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

Translation Order Translation Jobs