ترجمه اسناد و مدارک رسمی به انگلیسی

ترجمه اسناد و مدارک رسمی به انگلیسی

ترجمه اسناد و مدارک رسمی به انگلیسی

گواهی های آموزشی

۱٫گواهی های صادره سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل تأیید می باشد. چنانچه در این گواهی عنوان مدرک تحصیلی و یا مهندس، دکتر، تکنسین وغیره… درج شده باشد، ارایه مدرک تحصیلی ذکر شده ضروری است.

۲٫اصل کارت مربیگری صادره سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل تأیید است.چنانچه در کارت مزبور مدرک تحصیلی و یاعنوان مهندسف دکتر، تکنسین و… ذکر شده باشد، ارایه اصل مدرک تحصیلی به دارالترجمه رسمی الزامی است.

۳٫گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی: گواهی های صادره از سوی مراجع دولتی داخلی مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل تأیید است.

۴٫گواهی های آموزش دوره های زبان: گواهی های صادره مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزش و پرورش فعالیت دارند با تأیید آموزش و پرورش قابل تأیید است.

۵٫گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی: گواهی های صادره شرکت های خصوصی مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت با ارایه روزنامه رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت قابل تأیید است.

۶٫گواهی های آموزشی کوتاه مدت صادره جهاد دانشگاهی: گواهی آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی با مهر و امضای جهاد دانشگاهی قابل تأیید می باشد.

۷٫گواهی های صادره مؤسسات خصوصی: گواهی های صادره مؤسسات خصوصی که تحت نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورقرار دارند، قابل تأیید نمی باشد. این مؤسسات صرفاً می توانند به برگزاری دوره اقدام نمایند. هنر جویان باید گواهی برگزاری دوره را از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت نمایند.

۸٫گواهی های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت: گواهی های آموزشی ساعتی، درصورتی قابل تأیید است که در متن آن مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قید و ظهر آن توسط دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهر و امضا شده باشد. گواهینامه های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت، صادره از دانشگاه ها با امضا و مهر دانشکده ذی ربط قابل تأیید است.

۹٫ گواهی دوره های آموزش نظامی: تأیید گواهی دوره های نظامی، نیازمند اعلام رسمی بلامانع بودن آن از طرف اداره حفاظت اطلاعات سازمان و دستگاه ذی ربط و تأیید گواهی ارایه شده می باشد.

ترجمه اسناد و مدارک رسمی به انگلیسی

ترجمه اسناد و مدارک رسمی به انگلیسی

معمولا اسناد و مدارک تأیید شده توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورکه به منظور تأیید به بخش تأیید اسناد ارایه می گردد شامل موارد زیر است:

۱٫گواهی های تحصیلی و مدارک فارغ التحصیلی:

مدارک تحصیلی اعم از اصل مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل، شهریه و ریز نمرات با مهر و امضای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران جهت ترجمه رسمی اعتبار دارد و قابل تایید می باشد.

مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور با تأیید مرکز اموربین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است.

۲٫وکالتنامه، اقرارنامه، رضایتنامه،تعهدنامه و…:

وکالتنامه ها و اسناد تنظیمی توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که به زبان فارسی تنظیم و تأییدگردیده، قابل تصدیق می باشد. برای تأیید اینگونه اسناد رعایت موارد زیر الزامی است:

الف- عدم وجود هرگونه خدشه و خط خوردگی در متن وکالتنامه ها.

ب- متن وکالتنامه باید با یک خط تحریر شده باشد و دارای تناقض نباشد.

۳٫اسناد تجاری:

این اسناد شامل صورتحساب کالا، گواهی مبدأ، گواهی بهداشتی و گواهی سلامت کالا  و غیره بوده که توسط  نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به تایید رسیده است.

۴٫احکام صادره محاکم خارجی:

تأیید این احکام منوط به تصدیق آن توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درکشور صادر کننده حکم می باشد.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

Translation Order Translation Jobs