ترجمه رسمی و معادل یابی

ترجمه رسمی و معادل یابی

در ترجمه رسمی یا به عبارتی ترجمه مفاهیم حقوقی کلمات متشابهی در زبان مبدا و مقصد وجود دارد که به طور معمول هنگام ترجمه در زبان مقصد استفاده میشود حتی اگر کاملا همسان نباشند. ممکن است معادل های نزدیک به هم یا متشابه و یا به صورت معادل های ناتمام بوده با وجود اینکه لازم است به عنوان معادل استفاده شوند. در این شرایط ممکن است معادل های معنایی به صورت معادل های ناقص در بعد مفهومی یا ارجاعی باشند.

برای نمونه واژه فرانسوی “droit” به معنی حق با واژه انگلیسی “Law “حق یا قانون ،از نظر مفهومی یکسان نیست. به طور کلی  از لحاظ مفهوم و چگونگی درک و اجرا، واژه droit   دارای معنای گسترده تری نسبت به Law در حقوق عرفی انگلیسی میباشد، شامل علم سیاسی و اخلاقی است. قانون از سایر نظام های فکری مجزا نیست اما شامل مطالعه سیاسی، اجتماعی، علوم اقتصادی و مدیریت عمومی میباشد که بر روی حقوق و وظایف شناخته شده در جامعه بر اساس قضاوت ایده آل تمرکز می کند. بنابراین در فرانسه ضرورت قانون زیر بنای ایده های کلی که به وجود می آید است نه در مقررات تکنیکی که به این اهداف ختم میشود.

ترجمه رسمی و حقوق عرفی

به عکس حقوق عرفی انگلیسی اساسا قانون را به عنوان پیکره فرآیند مقررات و راه حلی که نظام قضاوت را تشکیل میدهد می بیند، به طوری که توسط دادگاه ها اجرا میشود تا ادعای قانون کلی و مقررات اجرای ایده آل باشد. بنابراین میتوان گفت از نظر مفهومی و ارجاعی واژه فرانسوی” droit” و واژه انگلیسی  “Law” معادل های متشابهی نیستند. هر چند می بایست این دو اصطلاح را به عنوان معادل های زبانی در بسیاری از موارد در ترجمه استفاده  کنیم. همچنین واژه فرانسوی  droit constitutionnel و droit administratif دقیقا از لحاظ محتوی با ” constitutional law” قانون اساسی و ” administrative law” قانون اجرائی انگلیسی تطابق ندارند. با این وجود می بایست به عنوان معادل ترجمه شوند زیرا معادل جایگزین کاربردی دیگری وجود ندارد و هر ترجمه دیگری” اساسا غیر ممکن” است.

مثالهای بسیاری در ترجمه رسمی و حقوقی از واژگان هست که از نظر زبانی  معادلند، اما از نظر مفهومی و ارجاعی معادل نیستند یا در زبانهای متفاوت تقریبا معادلند. برای مثال  “good faith” حسن نیت و همتای آن “bona fide” حسن نیت در آلمانی و فرانسه کاملا یکی نیستند. “Bona fide” در حقوق مدنی و “good faith” در حقوق عرفی هر دو دربردارنده نیت و رفتار شرافتمندانه است اما در چند مورد با هم تفاوت دارند.

الف. مفهوم انگلیسی آن بی توجهی نیست، اما دیدگاه اروپایی غالبا بی توجهی عمده را به عنوان سوء نیت در نظر میگیرد.

ب. مفهوم اروپایی زمینه های وسیع تری را نسبت به معادل انگلیسی  در بردارد و شامل روابط محرمانه و حداقل اصول  در معاملات بازرگانی که از طرفین درگیر انتظار میرود میباشد.

مثال ذکر شده توسط Reniz(2001) اصطلاح ” The court of Appeal” دادگاه تجدید نظردر انگلیسی است و معادل آن در ایتالیایی  Corte d appello است. با توجه به اشاره Reniz (2001)، از آنجایی که دو حکم قضایی کاربردهای متفاوتی در نظام های حقوقی مربوط  دارند این اصطلاح انگلیسی معادل نسبی ایتالیایی میباشد. ترجمه تحت اللفظی بالقوه میتواند گمراه کننده باشد. “proprieta”  مثال دیگری از ایتالیایی است که غالبا به دارایی، ترجمه میشود. به ظاهر متشابهند اما همانطور که Reniz اشاره نموده(۲۰۰۱) اصطلاح انگلیسی “property” به معنای دارایی ریشه عمیقی در حقوق عرفی دارد و حوزه معناشناختی گسترده تری نسبت به اصطلاح ایتالیایی دارد که غالبا با واژه “owner ship” تا “property” مالکیت تطابق دارد.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۵۷ الی ۵۹)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs