دانلود فرهنگ اصطلاحات تخصصی مدیریت

دانلود فرهنگ اصطلاحات تخصصی مدیریتدانلود فرهنگ انگلیسی اصطلاحات تخصصی مدیریت به انگلیسی جهت ترجمه متون مدیریت

 

فرهنگ انگلیسی اصطلاحات تخصصی مدیریت بازاریابی- ۳۰۰ صفحه- PDF

 

برای ترجمه متون تخصصی خود در زمینه مدیریت به گروه ایران مترجم مراجعه کنید.

Translation Order Translation Jobs