راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

گواهی های آموزشی

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم:

  1. گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای: ترجمه رسمی گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده دارای اعتبار قانونی بوده و قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است اما گواهینامه های صادره از شرکت ها و موسسات آموزشی مغایر با مقررات بوده و فاقد ارزش قانونی است.
  2. گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی: ترجمه رسمی دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) که از طرف ادارات و یا سازمان های دولتی صادر شده باشد قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
  3. گواهی های مراکز آموزشی دوره های زبان: ترجمه رسمی گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان چنانچه به صورت شرکتی اداره می شوند ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با درج موضوع فعالیت آموزشی برای شرکت و در غیر اینصورت با مجوز آموزش و پرورش قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
  4. گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی: ترجمه رسمی دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) از طرف شرکت ها ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با موضوع فعالیت شرکت و مجوز آموزش قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

  1. گواهی های آموزشی کوتاه مدت از سازمان ها: ترجمه رسمی گواهی های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه آموزشی ایز ایران با دارابودن مهر مرجع صادر کننده قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
  2. گواهی های آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی: ترجمه رسمی گواهی نامه های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از جهاد دانشگاهی با دارابودن مهر جهاد دانشگاهی قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.

ادامه دارد…

 

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

 

Translation Order Translation Jobs