رویکرد مبدأ- محور در ترجمه

رویکردهای مبدأ- محور

رویکردهای مبدأ – محور، نشان دهنده ی ساختار دشواری است اگر ترجمه ی متون تخصصی  بر پایه ی آن قرار گیرد. درحالیکه تعادل ارجاعی می­تواند اطمینان دهد که یک ترجمه به طور دقیق و صحیح اطلاعات مورد نظر را منتقل می­کند، تعادل مفهومی می­تواند کمک کند تا از ارائه ی سبک یا اصطلاحات نامناسب اجتناب شود و تعادل متنی می­تواند در زمینه ی جریان اطلاعات و انسجام متون سودمند باشد، این حقیقت که رویکردهای مبدأ- محور تمام شرایط ارتباطی را که متون تخصصی در آن ترجمه و استفاده می­شوند در نظر نمی­گیرند باعث به وجود آمدن مشکلات اساسی برای مترجم متون تخصصی می­شوند. از آن جایی که ترجمه­ی متون تخصصی یک کار ارتباطی به منظور فراهم کردن اطلاعات برای مخاطب جدید است، تمرکز بر روی متن مبدأ نه بر روی آنچه تبادل ارتباط شامل آن می شود به این معنی است که یک قسمت بسیار مهم از شرایط مربوط به ترجمه­ وجود دارد که به سادگی در نظر گرفته نشده است. اگر ما هدف تبادل ارتباط را در نظر نگیریم، گفتن اینکه آیا کار موفقیت آمیزی بوده یا نه، کار دشواری است، اگر غیرممکن نباشد.

کارایی رویکرد

رویکردهای مبدأ- محور نیز این حقیقت را نادیده می­گیرند که ترجمه­ ها، به محض اینکه «وارد محیط می- شوند»، باید این چنین گفت که، مشروط به موازین، استانداردها و نیازهای متونی می شوند که همزمان و در اصل در زبان مقصد تولید می­شود. به عبارت دیگر، مخاطب زبان مقصد دیگر ترجمه را به عنوان یک ترجمه در نظر نمی­گیرد و در عوض ترجمه را در کنار سایر متون زبان مقصد ارزیابی می کند. تعادل به این دلیل که لازم است ارتباط نزدیکی بین متون مبدأ و مقصد حفظ کند، به جای اینکه روشی برای تولید متون غیروابسته و مستقل در زبان مقصد فراهم کند، متونی در اختیار ما قرار می­دهد که بتوان تنها براساس متن مبدأ که مخاطب زبان مقصد معمولاً در مورد آن چیزی نمی­داند آن ها را  ارزیابی کرد. گذشه از این، اگر مخاطب زبان مقصد در موقعیت مقایسه ی ترجمه با متن مبدأ قرار بگیرد، بعید است در وهله ی اول نیاز به ترجمه داشته باشد.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

          دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs