مشکلات ویرایش

تکنیک های ویرایش متن

در متن قصد داریم مشکلاتی را که با ویرایش متن حل می شود را معرفی کنیم. مشکلاتی در هنگام ترجمه ی متن وجود دارد که برای هر شخصی ممکن است پیش بیاید که با ویرایش متن درست می شود، برای مثال دانشجویی پایان نامه ی خود را تمام کرده ولی به نظر استاد راهنما و...