ویرایش مقالات علمی

ترجمه ی مقالات علمی و کتاب های تکنولوژی

درباره ی ترجمه کار ترجمه برای کتاب های مختلف، متن های مختلف، اشعار و مقالات مختلف روش های مختلفی دارد. یک مترجم خبره و با تجربه متون ادبی و مقالات علمی را به یک شکل و با یک روش ترجمه نمی کند بلکه متون ادبی را با یک روش و مقالات علمی را با روشی دیگر...