ترجمه سند

ترجمه سند

چند نکته در خصوص ترجمه سند

ترجمه سند که جزء زیر شاخه‌های ترجمه رسمی محسوب می‌شوند شامل انواع اسناد نظیر قراردادها، پیشنهادات شرکت‌ها یا دولت، رونوشت‌ دادگاه، توافقنامه‌ محرمانه، قوانین، اظهارات شاهدان، مقررات، اظهارات و وصیت‌نامه‌، گواهی تولد، سپرده‌های بانکی، اسناد مهاجرت و اسناد محرمانه است.

نکاتی مفید در خصوص ترجمه اسناد حقوقی

در هنگام ترجمه اسناد رسمی حقوقی میبایست پنج اصل را در نظر داشت:

اطمینان از اینکه ساختار سند اصلی به وضوح قابل مشاهده باشد و سند ترجمه شده به طور مشابه ترجمه شده باشد.

در صورت لزوم، از وکلایی که به زبان مقصد تسلط دارند کمک بخواهید. تماس با افراد خبره در این زمینه به خصوص برای اظهارات شاهدان و اسناد و شرایط دولتی بسیار ارزشمند خواهد بود.

ترجمه سند

ترجمه سند

آشنایی با اصطلاحات و قوانین کشور خود در خصوص موارد ذکر شده در سند الزامی است. قبل از شروع ترجمه، آگاه باشید از ترجمه شما در کجا و چگونه استفاده می‌شود. این امر موجب می‌شود تا ترجمه خود را به شکلی دقیق تر انجام دهید. ترجمه سند همواره میبایست با دقت انجام شده و سبک خاصی از زبان مقصد در آن استفاده شود. کوچکترین اشتباه ممکن است منجر به سیر مراحل قانونی پیچیده شود.

جهت روشن تر شدن موضوع و پی بردن به اهمیت رعایت نکات مهم در روند ترجمه رسمی مدارک و اسناد در دارالترجمه رسمی لطفا به موارد ذیل از قوانین آیین دادرسی کیفری توجه فرمایید:

ماده ۶ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ در صورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل، مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و بار دوم به‌مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم می‌شود:

الف ـ ترجمه و تطبیق با پروانه ای که مدت آن منقضی شده است‌.

ب ـ امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذر موجه‌.

ج ـ امتناع از حضور در مراجع قضایی بدون عذر موجه‌.

د ـ نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی‌.

ه ـ عدم رعایت تعرفه حق ‌الزحمه مترجمی‌.

و ـ ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع‌.

تبصره ـ مجازاتهای فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین می‌باشد.

ماده ۷ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ در صورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت‌ تکرار تا یک سال از مترجمی محروم می‌شود:

الف ـ امتناع از حضور در مراجع قانونی غیرقضایی بدون عذر موجه‌.

ب ـ تأخیر در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه‌.

ج ـ عدم رعایت ضوابط ترجمه‌.

د ـ عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی‌.

ماده ۸ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع ‌است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد.

 

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs