مدیریت کیفیت ترجمه

تجارب نشان داده است که تلاش جهت انجام کنترل کیفیت برای تولیدات ذهنی از جمله ترجمه، امری دشوار است و با مقاومت قابل توجهی در میان متخصصان روبرو می شود. این امر بدین دلیل است که ترجمه، تفسیر بوده و از اینرو فعالیتی انفرادی است. همانگونه ما ممکن است تجربه کرده باشید، سبک مهم ترین استخوان اقابت است و به هنگام مواجهه با اختلاف نظر مربوط به سبک، معیار این است که آیا سبک ترجمه و استفاده از واژه شناسی برای هدف مورد نظر مناسب است یا خیر؟ اگرچه مدیریت کیفیت ترجمه میتواند برای استفاده در فرآیند آسان تر باشد که تولید ترجمه را حمایت نماید.

کیفیت ترجمه

GIGO مخففی است که بسیاری از مترجمان با آن آشنا هستند و معنای آن عبارتست از:

پردازش اطلاعات که به علت ورودی نادرست خراب شده اند با در نظر گرفتن کیفیت ترجمه

به عبارت دیگر، اگر متن مبدا از کیفیت ترجمه چندانی برخوردار نباشد، ریسک قابل توجهی وجود دارد که کیفیت نتیجه ی ترجمه نیز قابل تردید باشد. تجربه گروه ایران مترجم نشان می دهد که این امر اغلب اتفاق می افتد. دلیل اتفاق نیز این است که فردی که دارای تخصص کافی نیست، متن مبدا را نوشته یا زبان متن مبدا، زبان مادری وی نبوده است.

Translation Order Translation Jobs