کیفیت ترجمه

کیفیت ترجمه

کنترل کیفیت ترجمه یکی دیگر از خدماتی است که گروه ایران مترجم قبل از تحویل متن ترجمه شده به مشتریان و کاربرای عزیز و محترم ارائه می دهد. کنترل کیفیت ترجمه بخشی از فرآیند تضمین کیفیت ترجمه است. کنترل کیفیت ترجمه نیز مانند سایر خدمات جزئی از مرحله اصلی...

تضمین کیفیت خدمات ترجمه

گروه ایران مترجم با بهره گیری از اصول کار گروهی، مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت ترجمه، متعهد به ارائه خدماتی با بهترین کیفیت است. اعضای گروه از میان صدها متقاضی در پایان هر فصل از طریق شرکت در آزمون ترجمه و پس طی دوره همکاری آزمایشی انتخاب می شوند....