تأثیرات منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه

گسترده شدن زبان انگلیسی پدیده ی زیاد جدیدی نیست و تنها به کشور ما فقط محدود نمی شود، بسیاری از ملت ها دیگر نیز از جمله کشورهای اروپایی نظیر سوئد و آلمان و فرانسه هم نگران این موضوع هستند که به عبارتی حاکی ازغیر قابل اجتناب بودن کاربری زبان انگلیسی به ویژه در زمینه های علمی و فنی است.

321

اثرات منفی زبان انگلیسی

در واقع نگرانی واقعی اثرات منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی به واسطه ضـعف و عـدم کفایـت مترجمـان تازه کار اسـت. ترجمه در واقع روندی است که طی آن مترجم مفاهیم جملات را از زبان مبدأ خارج کرده و در قالب زبـان مقـصد مـورد نظـر تحویل مـی دهـد. بنابراین تعریف، در هر ترجمه، دو نوع خطا و اشتباه امکان پذیر است: خطای دریافت مفهوم از زبان مبدأ و خطای ادای مفهـوم در زبان مقصد.

خطای اول زمانی رخ می دهد که مترجم توانایی یافتن مفهوم درست را از قالب زبان مبدأ نداشته باشد. این جور اشتباهات شرمندگی مترجم به دنبال خواهد داشت، زیرا ضعف مترجم را در تسلط بر زبان مبدأ نشان می دهد.

خطای دوم زمانی رخ می دهد که مترجم مفهوم را به درستی از زبان مبدا دریافت کرده و حال می خواهد به زبان فارسی ترجمه کرده و به مشتری تحویل دهد. مشکلات ترجمه نیز اکثرا از همین جا شروع می شـود، زیـرا تنهـا تکلم به زبان فارسی به کسی تسلط و مهارت کافی برای ترجمه در زبان فارسی نمی بخشد.

اولین و سطحی تـرین مشکل نفوذ زبان انگلیسی در زبان فارسی، در سطح واژگان و کلمات می باشد. البته این مشکل به این سادگی ها که بعضی از مردم فکر می کنند و بلافاصله توصیه می نمایند کـه از معادل های فارسی استفاده شود، رفع نمی شود. زبان انگلیسی امروزه دارای یک موقعیت جهانی بزرگ می باشد و این موقعیت را به خاطر مقالات ادبی و متون زیادی که در زمینه های فرهنگی و علمی به این زبان نوشته شده، به دست آورده است. بسیاری از لغات تخصصی انگلیسی مترجمان را آن چنان گیج و سردرگم کرده که هیچ روش مشخصی در ترجمه های مترجمان به چشم نمی آید.

ضعف مترجمان

کلمات زیادی، همانطورکـه در زبـان انگلیسی هستند، وارد زبان فارسی شده اند و نه تنها ساختار واژه های زبان انگلیسی را وارد زبان ما کرده انـد، بلکـه بدون هیچ ارزش زیبایی شناختی نیز هستند که در نهایت باعث می شود که خواننده از خواندن ادامه ی مطلب دلسرد و خسته شده و مطلب را رها کند.

بعضی وقت ها نیز معادل زیبایی برای یک کلمه پیدا میشود، ولی همان معادل را برای دیگر معانی آن کلمه، بدون در نظر گرفتن معنای متن نیز به کار میبرند نمونه بارز چنین موردی واژه ی چالش به عنوان معادل کلمه Challenge است. اگر چه واژه چالش بسیار زیباست، ولی جای شک نیست که در بسیاری از متون لازم است بـه جـای چـالش از کلمـاتی نظیـر مقابلـه، مبـارزه، درگیری، مناقشه و کلماتی مشابه آن استفاده نمود.

Translation Order Translation Jobs