ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی :

ArchitectureArtDesigns-3142


ترجمه انگلیسی به فارسی :

در عملیات ترجمه متون انگلیسی به فارسی موارد محدودی پیش می آید که مترجم ناچار است بجای ترجمه  برخی از جملات زبان مبدا ،با پیروی از قواعد دستوری  ،معادل ترجمه ای پدید آورد.در نهایت حاصل ترجمه اش خود به خود با جملۀ مبدأ دارای تناظر صوری (formal correspondence) خواهد بود. تناظر صوری یعنی انطباق فرم بین یک ساختار از زبان مبدأ و معادل آن در زبان مقصد. منظور از تغییر در ترجمه، در واقع دور شدن و یا فاصله گرفتن فرم زبان مقصد از فرم زبان مبدأ است.

به این مرحله از ترجمه انگلیسی به فارسی ،مرحله تغییرات(shifting)  می گویند که در واقع نقطه اوج عملیات ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد.چراکه یک مترجم توانا کمال مهارت و استادی خود را به نمایش گذاشته و با بهره گیری از همۀ توان علمی و هنری و تجربی خود و حتی با تکیه به قریحۀ شخصی و فن بیان و الهامات شهودی خود، به تولید و ارائۀ جمله یا متنی در زبان مقصد می پردازد که از یک نویسندۀ ماهر و توانا ساخته است.

با توجه به آنچه گفته شد میزان تغییر با میزان تناظر باهم نسبت معکوس دارند. به این صورت که هرچه تغییر بیشتری در شکل ظاهری زبان مقصد صورت بگیرد، از تناظر صوری آن با متن زبان مبدأ کاسته می شود. از این منظر، هفت نوع تغییر در ترجمه وجود دارد که عبارتند از:

عاریه گیری(borrowing):

این نوع تغییر به معنی عاریه گیری عین یک واژه یا اصطلاح از زبان مبدأ و تکرار آن در متن مقصد است مثلا واژه hotel که یک واژه انگلیسی است و در فارسی هم استفاده می شود.

عاریه گیری ترتیب لغات(calque):

این نوع تغییربه معنی عاریه کردن ترتیب لغات در یک عبارت یا جملۀ زبان مبدأ می باشد. مثلا در هنگام ترجمه جملۀ (This is an apple)  ترتیب لغات جملۀ فارسی با ترتیب لغات در جملۀ انگلیسی متناظر است (این است یک سیب) چنین تغییری را ترجمۀ کلمه به کلمه یا لغت به لغت (word-for-word translation) می نامند

Translation Order Translation Jobs