ترجمه رسمی مدارک برای سفارت – دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه رسمی مدارک برای سفارت – دارالترجمه ۹۱۱

 

ترجمه رسمی مدارک برای سفارت – دارالترجمه ۹۱۱

تأیید اسناد صادره در داخل کشور

تأیید ترجمه مدارک ذیل در صورتی که اصل مدرک فارسی آن بهمراه باشد امکان پذیراست. ترجمه مدارک باید توسط مترجمین رسمی انجام و تصویر مدرک اصلی به آن الصاق و مشترکا پلمپ گردیده باشد و توسط اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه امضا و مهر شده باشد.

بخش اول – اسناد سجلی

۱٫شناسنامه: برای تأیید ترجمه شناسنامه رعایت موارد زیر ضروری می باشد:

الف: شناسنامه اشخاص بالای ۱۵ سال باید عکس دار باشد.

ب: شناسنامه های قدیمی(مربوط به قبل از انقلاب) از درجه اعتبارساقط بوده و قابل تأیید نمی باشد.

ج: شناسنامه های مخدوشه، آبدیده، پاره شده و مشابه موارد مذکور قابل تأیید نمی باشد.

د: شناسنامه هایی که اطلاعات سجلی در تمام صفحات آن به طور ناقص درج شده باشد و یا فاقد مهر ثبت احوال باشد غیرقابل تأیید است.

۲٫کارت شناسایی ملی: ترجمه کارت شناسایی ملی با ارائه اصل آن قابل تأیید است.

  1. گواهی وفات ایرانیان: اصل گواهی وفات یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال و با ارایه اصل شناسنامه متوفی قابل تأیید است.

 

ترجمه رسمی مدارک برای سفارت - دارالترجمه 911

ترجمه رسمی مدارک برای سفارت – دارالترجمه ۹۱۱

۴.گواهی تجرّد: گواهی تجرّد صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور در تهران ویا اداره کل ثبت احوال استان هایی که وزارت متبوع در آنجا دارای دفتر می باشد، با ارایه اصل شناسنامه، مشروط بر اینکه از تاریخ صدور آن بیش از یک ماه نگذشته باشد، توسط دارالترجمه قابل تأیید است.

  1. سند ازدواج :

الف: سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن با امضا و مهر دفتر رسمی ثبت ازدواج با ارایه اصل شناسنامه یکی از زوجین که مشخصات همسر در آن درج شده باشد قابل تأیید است.

ب: گواهی های صادره اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی که در ایران ازدواج نموده اند قابل تأیید می باشد.

ج: در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی های مزبور با ارایه اصل شناسنامه وثبت واقعه ازدواج در شناسنامه قابل تأیید می باشد.

د: اقرار به زوجیت در صورتی قابل تأیید است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و واقعه مزبور در شناسنامه قید گردیده باشد.

ه: ازدواج موقت قابل تأیید نمی باشد.

و: ازدواج دوم به بالا با ارایه حکم دادگاه قابل تأیید است.

۶٫سند طلاق: سند طلاق یا رونوشت محضری آن با امضا و مهر دفتر رسمی ثبت طلاق و ارایه اصل شناسنامه یکی از طرفین که واقعه طلاق در آن درج شده باشد قابل تأیید است.

۷٫گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادره اداره سجل کیفری قوه قضاییه با ارایه اصل آن قابل تأیید است. اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت ۶ ماه می باشد.گواهی های صادره پلیس بین الملل ناجا(اینترپول) با توجه به اعتبار بین المللی قابل تأیید نمی باشد.

۸٫کارت های پایان خدمت، دوره احتیاط و معافیّت: کارت پایان خدمت جدید  و معافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی و خدمت دوره احتیاط با ارایه اصل آن قابل تأیید است. گواهی انجام خدمت وظیفه و یا تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت و معافیّت قابل تأیید نمی باشد.

۹٫گواهینامه های رانندگی: گواهینامه راهنمایی و رانندگی معتبر( سواری، کامیون، ماشین آلات سنگین و موتور سیکلت و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط اداره راهنمایی و رانندگی اعلام می شود قابل تأیید است.

 

ادامه دارد…

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

Translation Order Translation Jobs