ترجمه سند ازدواج به انگلیسی

ترجمه سند ازدواج به انگلیسی

معادل‌های پیشنهادی برای ترجمه سند ازدواج (بخش دوم)

ترجمه سند ازدواج به انگلیسی: جهت ترجمه رسمی سند ازدواج به زبان انگلیسی کافی است اصل سند را به همراه شناسنامه یکی از طرفین بعنوان مستند به دارالترجمه رسمی تحویل نمایید.

حهت مشاوره در رابطه با ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما در ارتباط باشید

ترجمه سند ازدواج به انگلیسی

 

معادل انگلیسی

واژه یا عبارت فارسی

Civil Status Registry

سازمان ثبت احول

To empower/appoint somebody as one’s attorney

به کسی وکالت دادن

Attorney with the right of substitution

وکیل با حق توکیل غیر

To resort to the court of law

رجوع به دادگاه

To obtain the certificate required for

اخذ مجوز لازم جهت

To accept the endowment

قبول بذل کردن

To fulfill one’s obligations

به تعهدات خود وفا کردن

Misconduct

سوء رفتار

Maltreatment

رفتاری بد

Where the husband misconducts his wife

در صورت سوء معاشرت زوج

Pecuniary punishment

جزای نقدی

Insanity

جنون

Free of charge

بلاعوض

Where the husband refrains from paying the wife’s cost of maintenance

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه

Kholee divorce i.e., a divorce granted at a woman’s request against compensation

طلاق خلعی

The party laying the proposal for marriage; proposing party

طرف ایجاب

The formal formula for marriage proposal was pronounced by …

صیغه ایجاب به وسیله …. جاری شد

The accepting party

طرف قبول

Note

یاداوری

Punishments of ‘Hadd’ and ‘Taazir’ i.e., a punishment prescribed by Islamic canon

مجازات حد و تعزیر

To exercise one’s discretion

از اختیارات خود استفاده کردن

It is the discretion of the court of law to determine if a punishment is incompatible with the wife’s family prestige and dignity

تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زوجه می‌باشد، با دادگاه است.

On the grounds of the wife’s circumstances, custom and other criteria

با توجه به وضع و موقعیت زوجه، عرف و موازین دیگر

Due to the husband’s sterility or his other physical afflictions

به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج

Where the husband has been an absentee leaving no  trace of him

در صورتی که زوج مفقودالاثر شود

Witness to the marriage contract

شهود عقد ازدواج

Notes; explanations

ملاحظات

The identifiers of the spouses established the spouses identities

معرفین زوجین هویت آنها را گواهی نمودند

To declare the permissibility of marriage contract

بلامانع بودن عقد ازدواج را اعلام داشتن

As per the provisions of Marriage Act By-law, Art. 14

برحسب دستور ماده  ۱۴ ایین نامه قانون ازدواج

Is awarded to …

به ……. داده می‌شود

Notary public for marriage

سر دفتر

Assistant notary

دفتریار یا نماینده دفتر اسناد رسمی

 

 

Translation Order Translation Jobs