ترجمه متون حسابداری

حسابداری به معنای مجموعه ای از عناصر تشکیل دهنده و پیوسته در داخل سازمان یا شرکت ها است که به تهیه و گرد آوری، بررسی و تحلیل، دسته بندی رویداد های مالی می پردازند و اطلاعاتی را در قالب گزارش های مالی به مسئولان زیر ربط ارائه می کنند. در این حوزه مفاهیمی مانند بررسی و تجزیه و تحلیل رویداد های اقتصادی و مالی، دفاتر کل و معین، دفاتر روزنامه، بستانکار ، بدهکار و…کاربرد وسیعی دارند.

ترجمه متون حسابداری:

گروه ایران مترجم افتخار دارد تا با ارائه خدمات تخصصی ترجمه متون حسابداری، قدمی کوچک در ارتقا و رشد سطح کیفی علم حسابداری در ایران برداشته باشد.

accounting

Translation Order Translation Jobs