ترجمه رسمی و راهنمای تایید اسناد و مدارک (بخش اول)

راهنمای تایید اسناد و مدارک (بخش اول)

 

ترجمه رسمی هر یک از اسناد و مدارک اعم از اسناد مربوط به احوال شخصیه، مدارک دانشگاهی و تحصیلی، اسناد شرکتی و سایر موارد پس از محرز شدن صحت آن نیاز به یکسری تاییدات اولیه داشته تا از لحاظ رسمی قابل ترجمه شدن باشند؛ لذا در ادامه و بعنوان بخش اول توضیحاتی در باب تایید نوعی اسناد به نام گواهی های کار آمده است:

Official Translation

Official Translation

راهنمای تایید گواهی های کار:

الف) گواهی کار صادره از دفاتر اسناد رسمی :

این قبیل گواهی ها از سوی سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفتران اسناد رسمی قایل ترجمه و نیز گواهی های کار افراد شاغل در دفتر خانه اسناد رسمی با مهر و امضای دفترخانه قابل ترجمه و تایید می باشد. همچنین، گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران اسناد رسمی با مهر و امضای اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

ب) گواهی های کار صادره از مهدکودک ها و مراکز نگهداری سالمندان :

گواهی های کار صادره از مهدکودک ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیّت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است.

پ) گواهی های اشتغال به کار صادره از کارخانجات :

گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

ت) گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمائی و گردشگری :

گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.

ث) گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی :

گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.

ج) گواهی های صادره از داروخانه ها

گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.

چ) گواهی های کار صادره از شرکت ها

گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورتیکه در گواهی های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه اصل مستند الزامی است.

ه) گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاه ها :

گواهی کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید است.

خ) گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان :

گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

د) گواهی های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف :

گواهی های کار صادره از واحد های صنفی با تأیید اتّحادیه های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

تبصره – گواهی های کاری که برای اتباع خارجی صادر می گردد در صورتی قابل ترجمه رسمی است که اصل پروانه کار یاموافقت کتبی وزارت کار ارائه شود.

                                                                                  در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

            دارالترجمه رسمی ۹۱۱

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs