ترجمه رسمی اسناد

ترجمه رسمی اسناد و تفاهم نامه

ترجمه رسمی اسناد و تفاهم نامه ترجمه قراردادها قراردادها، پیمان هایی بین چندین عضو و حاوی قوانین مشخصی هستند که اعضا را از نظر قانونی مطمئن می سازند. قرارداد یکی از رایج ترین اشکال روابط قانونی است. قراردادها و پیمان نامه ها باید از نظر زبانشناسی...

راهنمای ترجمه رسمی اسناد _ قسمت سوم

ترجمه رسمی اسناد _ قسمت سوم شریط اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه برای اسناد مربوط به شرکت ها اساسنامه: ترجمه رسمی اساسنامه با مهر برجسته ثبت شرکت ها قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است. سهام: ترجمه رسمی صورت جلسه سهام که...