ترجمه مدیریت مالی

ترجمه متون مدیریت مالی

در مديريت مالي برنامه اصلی و مقصد علم مديريت این است که دارایی صاحبان سهام را تا حد ممکن به بیشترین سطح برساند. اين امر فقط با بهره گیری از مديريتی كارآمد در خصوص گردش و جریان های نقدی موسسه مالی ممکن می گردد. پایه و اساس  هدف و برنامه نهایی هر موسسه...