رشته اقتصاد

معرفی رشته اقتصاد

معرفی رشته اقتصاد با معرفی رشته اقتصاد آغاز می کنیم. علم اقتصاد، علم تخصيص بهينه منابع است. منابعي كه كم يا محدود هستند. اين علم در مراكز آموزش عالي تحت عنوان رشته علوم اقتصادي ارائه مي‌شود. رشته اقتصاد با در نظر گرفتن مجموعه اهداف مذکور در گرايش و...