ترجمه سند طلاق

ترجمه سند طلاق

جهت ترجمه رسمی سند طلاق ضمن ارائه اصل مدرک بایستی شناسنامه یکی از طرفین نیز بعنوان مستند به دارالترجمه رسمی تحویل گردد.

معادل‌های پیشنهادی برای ترجمه حکم طلاق:

معادل انگلیسی

واژه یا عبارت فارسی

From the evidence adduced

با عنایت به شواهد مورد استناد

The defendant was duly served with summons

احضاریه طبق مقررات قانونی به خوانده ابلاغ گردیده است

The court has exclusive jurisdiction over the cause of action

دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را داراست

Neglect of duty

تسامح در انجام وظیفه

As set forth in the affidavit

همانطور که در شهادتنامه رسمی آمده است

Custody of the minor children

سرپرست صغار

Gift

هبه

Outstanding debts

دیون معوقه

Court of common pleas

دادگاه عرایض عامه

Case number

شماره دعوی

File number

شماره پرونده

Judgment entry

موضوع رسیدگی

Plaintiff

خواهان

Defendant

خوانده

Complaint for divorce

عرض حال طلاق

Filed by the plaintiff

تقدیمی توسط خواهان

The matter proceeded to trial

با طی مراحل لازم، موضوع به سمع دادگاه رسید

Parties were represented by counsel in open court throughout all hearings

دادگاه در تمام مراحل رسیدگی علنی بوده است و با حضور وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است

A bone fide resident

شهروند معتبر

Alimony

نفقه

The wife shall execute a waiver for this purpose

بدین منظور زوجه این حق را از خود سلب می‌کند

Each party shall hold the other harmless

هر یک از طرفین طرف دیگر را از هر گونه ضرر و زیان مبرا می‌داند

The wife shall execute an affidavit stating that…

زوجه شهادتنامه‌ای تنظیم خواهد کرد مبنی بر اینکه …

This decree is based on the said affidavit and its representations contained therein

حکم حاضر با توجه به شهادتنامه فوق و اظهارات مندرج در آن صادر گردیده است

Social Security

تامین اجتماعی

The marital relationship heretofore between the plaintiff and defendant be terminated and held for naught

رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده فسخ گردد

The plaintiff is awarded care, custody, and control of the minor children

سرپرستی، حضانت و نگهداری از فرزندان صغیر به عهده خواهان محول می‌گردد

Income withholding order

حکم توقیف حقوق و درامد

The husband shall be entitled to claim…

شوهر حق ادعای …. را خواهد داشت

Shall be split equally between the parties

به تساوی بین زوج و زوجه تقسیم خواهد شد

 

Translation Order Translation Jobs