ترجمه فوری اسناد و مدارک

ترجمه فوری اسناد و مدارک

ترجمه فوری اسناد و مدارک

 اسناد شرکت ها و مدارک بازرگانی

۱٫اساسنامه: اصل اساسنامه و یا تصویر برابر با اصل شده اساسنامه توسط اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)و صورتجلسه و اظهار نامه شرکت ها با مهر و امضای اداره کل مذکور، قابل تأیید است.( ارایه روزنامه رسمی الزامی است.)

۲٫اوراق سهام شرکت های سهامی عام: اوراق سهام شرکت های سهامی عام حاوی مهر و امضای شرکت صادر کننده و با ارایه روزنامه رسمی قابل تأیید است.

۳٫اوراق سهام بورس: اوراق سهام صادره سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تأیید توسط دارالترجمه رسمی است.

۴٫اوراق سهام شرکت های سهامی خاص: اوراق سهام شرکت های سهامی خاص یا بیمارستانها در صورت ذکر اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورتجلسه شرکت یا اظهار نامه یا روزنامه رسمی با مهر و امضای اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، قابل تأیید است.

۵٫روزنامۀ رسمی: اصل روزنامه ی رسمی یا رونوشت برابر با اصل شده آن توسط روزنامه رسمی، قابل تأیید است.

۶٫گواهی های مالیاتی: گواهی های مالیاتی با مهر و امضای ممیز مالیاتی سازمان ذی ربط قابل تأیید است.

۷.ترازنامه: ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور( وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) قابل تأیید می باشد. شرکت ها و مؤسسات حسابرسی درصورتی می توانند برای شرکت های غیر دولتی ترازنامه مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد. همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره، حسابرسی شده باشد ارایه تأییدیه انجمن حسابداران رسمی ایران جهت تأیید الزامی است.

  1. معرفینامه شرکت ها: معرفینامه شرکت ها پس ازتأیید اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری قابل تأییداست.
ترجمه فوری اسناد و مدارک

ترجمه فوری اسناد و مدارک

اصالت کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، دفاترازدواج، طلاق و اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری از طریق مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی زیر قابل دسترسی است:

تراز نامه شرکت ها ی غیر دولتی با ارایه تأییدیه اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری قابل تأیید جهت ترجمه رسمی است.

  1. چک، سفته و اسناد مشابه: تأیید ترجمه این اسناد پس از تأیید مرجع ذی صلاح انجام می شود.

۱۰٫لیست بیمه: لیست بیمه کارکنان شرکت ها و مؤسسات غیردولتی همراه با برگه ی پرداخت حق بیمه مربوط به فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل تأیید است.

۱۱٫گواهی های بیمه: گواهی های صادره شرکت های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای دفاتر نمایندگی شرکت های بیمه و تأیید شعبه مرکزی بیمه قابل تأیید است. گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارایه مجوز بیمه مرکزی قابل تأیید جهت ترجمه فوری اسناد و مدارک است.

۱۲٫قراردادهای شرکت های خصوصی: قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل تأیید است.

۱۳٫قراردادهای صادرات و واردات: قراردادهای شرکت های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات کالا با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل تأیید است.

۱۳٫قراردادهای بخش دولتی: قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی مشروط بر اعلام رسمی بلامانع بودن آن از طرف مقام ذی صلاح دولتی، قابل تأیید است.

۱۴٫کارت اقتصادی و بازرگانی: کارت های اقتصادی و بازرگانی با تأیید مقامات ذی صلاح ( وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت اموراقتصادی و دارایی) قابل تأیید است.

  1. علایم تجاری و اختراعات: تأیید ترجمه علایم تجاری و اختراعات پس از تصدیق وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکانپذیر است.

۱۶٫اسناد تجاری: ( صورتحساب کالا، گواهی مبدأ، گواهی بهداشتی کالا و یا گواهی سلامت کالا) این اسناد به زبان خارجی صادر و پس از تأیید مراجع ذی صلاح مربوطه داخلی (اتاق بازرگانی ) و گواهی های بهداشتی و سلامت کالا برای صدور محموله های غذایی و دارویی به خارج از کشور با تأیید ومهر و امضای مجاز معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت جهاد کشاورزی  قابل تأیید است.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs