ترجمه مدارک تحصیلی

ترجمه مدارک تحصیلی

ترجمه مدارک تحصیلی دانش آموزی

۱٫مدارک تحصیلی: (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره کل آموزش و پرورش استان قابل تأیید است.

۲٫تأییدیه مدرک تحصیلی: تأییدیه های تحصیلی صادره با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه، وتصویر برابر با اصل پس از تأیید توسط اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه قابل تأیید است.

ترجمه مدارک تحصیلی

ترجمه مدارک تحصیلی

 ترجمه مدارک تحصیلی دانشگاهی

۱٫مدارک تحصیلی دانشگاهی: مدارک تحصیلی صادره توسط مؤسسات آموزش عالی و یا دانشگاهها، که حسب مورد به تأیید ادارات کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی رسیده  و دارای امضا و مهر مجاز معرفی شده از طرف آنها باشد، قابل تأیید است. مدارک کاردانی صادره از دانشگاه تربیت معلم با مهر و امضای وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است.

۲٫کارت دانشجویی: کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل تأیید توسط دارالترجمه رسمی نمی باشد.

 ۳٫گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان: این گواهی در صورتیکه دارای امضا و مهر مجاز معرفی شده باشد  قابل تأیید می باشد.

۴٫ارزشنامه های تحصیلی: ارزشنامه های تحصیلی صادره توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به دلیل داشتن کاربرد داخلی) قابل تأیید نیست.

۵٫مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه: مدارک صادره توسط حوزه های علمیه که ممهور به  مهر و امضای افراد معرفی شده باشد، قابل تأیید است.

۶٫سرفصل دروس: سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد با امضا و مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد قابل تأیید جهت ترجمه رسمی است.

۷٫کارنامه صادره سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به کنکور سراسری: کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه ها قابل تأیید نمی باشد.

۸٫تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد: تعیین رتبه قبولی از سوی دانشگاههای دولتی با امضا و مهر سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های آزاد اسلامی، با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی قابل تأیید است.

۹٫مدارک تحصیلی صادره مدارس خارجی مستقر در ایران: این مدارک پس از تأیید مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است.

۱۰٫مدارک صادره از آموزشکده های فنی: اصل مدارک فوق دیپلم و ریز نمرات صادره از آموزشکده های عالی فنی سازمان آموزش و پرورش پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل تأیید است.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs