راهنمای تایید رسمی مدارک

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم گواهی های آموزشی راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم: گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای: ترجمه رسمی گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده دارای اعتبار قانونی بوده و قابل...

راهنمای تایید رسمی مدارک

راهنمای تایید رسمی مدارک _ قسمت اول   گواهی تولد: ترجمه رسمی گواهی تولد با مهر پزشک مربوط و تایید دادگستری و امور خارجه سازمان نظام پزشکی فقط تا 15 روز بعد از تولد قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. پس از گذشت 15 روز، ترجمه رسمی گواهی تولد با ارائه...