شاخص های سنجش کیفیت ترجمه چیست؟

شاخص های سنجش کیفیت ترجمه

شاخص های سنجش کیفیت ترجمه مبحثی است که به بررسی ویژگی های مورد نیاز در تعیین کیفیت ترجمه می پردازد. میزان اثرگذاری ارتباط بهترین راه سنجش کیفیت ترجمه است نه راه ها و مفاهیمی که برای اظهار پیام به کار می رود، ترجمه ی با کیفیت باید حاوی این مشخصات باشد:

الف) دقت:

بافت ترجمه باید با واقعیات موجود و تفاسیر مربوط به آن واقعیات در حوزه ی محدود یا در رشته تخصصی مرتبط صحیح باشد. بطوره ایده آل ترجمه نباید تکنیک ها، غلط های معنایی یا واقعیات بیهوده را در برگیرد. در واقع، بندرت می توان ترجمه ی بدون اشکال بدست آورد و این بیشتر بخاطر وجود شباهت ها، حذفیات، نقاط مبهم و گیج کننده و حتی خطاهای متن اصلی است. اما حداقل قاعده ای که باید در ترجمه رعایت شود دقیق بودن ترجمه است.

ب) با معنا بودن ترجمه :

پیام متن در زبان و فرهنگ مقصد باید با معنی باشد هرچند که شاید مفاهیم و تفاسیر آن با فرهنگ دیگر متفاوت باشد. با معنا بودن پیام متن در فرهنگ زبان مقصد دارای برداشت های متفاوتی است. در ذیل تعدادی از آنها را نام می بریم:

_ مفاهیم یا معانی که در فرهنگ زبان مقصد بی معنی است باید حذف شود.

_ مفاهیم یا معانی که در فرهنگ زبان مقصد قابل فهم نیست در واقع برای اینکه بعضی از مفاهیم در زبان مبدأ غیر مستقیم است و مفاهیم غیر مستقیم را نمی توان به روشنی در زبان و فرهنگ دیگری بیان کرد.

_ مفاهیم یا معانی که در فرهنگ زبان مقصد نیاز به توضیحات اضافی دارند.

_ مفاهیم یا معانی که دارای معانی مختلفی هستند که ممکن است در فرهنگ مقصد بی معنی یا حتی توهین آمیز تلقی شوند. همانطور که مثالهای شناخته شده ای وجود دارد مثلاً در تولید اسم هایی که اسمهایشان در فرهنگ زبان مقصد زشت، رکیک و یا احمقانه به نظر برسد.

ج) قابل فهم باشد:

هرشخصی که از ترجمه استفاده می کند باید قادر باشد به وضوح اطلاعات و پیامهای انتقالی را درک کند. برای مترجم، به این معنی است که باید بافت متن و تعدیل زبانی را برای کار نهایی به خوانندگان با سطح دانش فنی قابل فهم سازد. درست مثل هر ارتباط معمولی دیگر، ترجمه باید قابل خواندن، منسجم، منطقی و ترجیحاً خوب نوشته شده باشد.

د) اثر بخشی  و علم و فناوری:

ترجمه می بایست در هر دو حالت رساندن پیام و اطمینان از اینکه این پیام هدف نخستین خود را تکمیل می کند(هیچ چیز به جز آن هدف) موثر باشد. در حقیقت ترجمه می بایست هم به هدف نخستین خود و هم هر هدف بعدی را که کاربران یا بهره برداران آن ممکن است درنظر بگیرند، بپردازد.

ه) قوانین و مقررات:

موضوع ها، روش ها یا فرایند هایی که به ترجمه برمی گردند ممکن است به طور مثال منوط به قوانین و مقررات مخصوص ملی باشد که مترجم باید آنها را در نظر بگیرد.

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

  دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

 

 

Translation Order Translation Jobs