مترجمین مشهور

معرفی اساتید بزرگ ترجمه

در این صفحه گروه ایران مترجم در نظر دارد تا به معرفی اساتید بزرگ ترجمه در ایران و ذکر کردن بخشی از زندگی نامه ی این بزرگان بپردازد. در کار ترجمه و در عرصه های مختلف همیشه اساتید و بزرگانی بودند که کارشان الگویی برای بقیه مترجمان بوده است. حال به...