بخش وبلاگ ایران مترجم

ترجمه:ماهیت اصولی و فنی زبان رسمی

ماهیت اصولی زبان حقوقی

ماهیت زبان حقوقی: متفکرین حقوقی بر این عقیده اند که زبان حقوقی زبانی اصولی است که نیازمند ترجمه تخصصی دارد. با آفرینش اصول، تولید اصول و بیان اصول مرتبط است. این بدین معنا است که زبان استفاده شده از قانون یا منابع حقوقی به طور گسترده ای تجویزی هستند.

زبان اصولی از این حقیقت مستناد می شود که قانون، کاربردی اساسی در جامعه، هدایت رفتار انسانی و تنظیم روابط انسانی دارد. قانون از بسیاری انواع دیگر از موسسات انسانی تمیز داده می شود. قانون دربر دارنده ایده آل ها و استانداردهایی است که مردم دارند و در جستجوی آن هستند تا مفاهیمی مثل تساوی حقوق، عدالت حقوق، آزادی، حمایت برابر و رفاه عمومی را دریابند، چرا که دربر گیرنده قانون هستند (جنکینس ۱۹۸۰:۹۸).

به عبارت دیگر، قانون، حضوری اصولی دارد که از آرمان ها و قواعد مورد احترام مردم، اهداف و آرزوهایی که به دنبالشان هستند و تصوراتی که دارند، سرچشمه می گیرند (جنکینس ۱۹۸۰: ۱۰۳). این ها اهداف وجودی قانون را تشکیل می دهند. بنابراین، قانون به شکل مجموعه ای از دستوراتی که شکل امری دارند و مقدمات روابط، رویه ها و الگوهای رفتاری مورد تابعیت در جامعه را تعریف و تاکید می کند، وجود دارد (جنکینس ۱۹۸۰: ۹۸).

در نتیجه، زبان مورد استفاده در قانون برای رسیدن به هدفش غالبا تجویزی، مستقیم و دستوری است.

قوانین به زبان کاربری نوشته می شوند تا نه تنها دانش و اطلاعات را بیان یا منتقل کنند، بلکه رفتار مردم را هدایت کرده، بر آن تاثیر می گذارد و اصلاح می کند؛ چه به شکل مصوبه ای قانونی باشد، چه اعلامیه ای رسمی قضایی و یا یک قرارداد باشد. همچون که مالی نوشته است (مالی ۱۹۹۴ : ۱۱):

«در تمامی جوامع، قوانین تنظیم و تفسیر شده اند و مورد اجرا قرار گرفته اند . . . و بخش مهم تر این فرایندهای حقوقی متفاوت، اولین بار توسط زبان روشن می گردد. زبان، واسطه پروسه و محصولی در عرصه های متفاوت قانون است که متون حقوقی، چه مکتوب و چه شفاهی، در طی تنظیم رفتار اجتماعی به وجود می آیند . »

به طور خلاصه، زبان قانون، زبانی اصولی است. کاربرد عمده آن این است که رفتار مردم در جامعه را هدایت کند و مقتدرانه هنجارهای حقوقی را جا بیندازد.

ماهیت فنی زبان حقوقی

زبان حقوقی زبانی فنی است و ترجمه حقوقی ترجمه ای فنی است که مشتمل بر متونی با زبان خاص است بدین معنی که متن آنها به ال. ال. پی (زبان برای اهداف حقوقی) نوشته شده است. اما در واقع، مباحثی درباره ماهیت زبان حقوقی وجود دارد که آیا زبان حقوقی واقعا وجود دارد یا آیا آن زبانی فنی است.

با توجه به ماهیت زبان حقوقی، دو جایگاه اصلی وجود دارد. یک دیدگاه به این مسله می پردازد که زبان حقوقی زبان فنی است در حالیکه دیدگاه مقابل می گوید هیچ زبان حقوقی ای وجود ندارد و حتی اگر وجود داشته باشد، قسمتی از زبان معمولی به شمار می رود. برای دیدگاه آخر سوالاتی مطرح می شود مبنی بر این که آیا از نظر علمی صحیح است که درباره زبان حقوق سخن بگوییم. طبق این نظر، هیچ زبان قانونی ای وجود ندارد.

زبان حقوقی چیزی بیش از شکل تخصصی زبان معمولی نیست. آن نوعی استفاده ی زبان معمولی برای اهداف خاصی است و در این مورد اهداف حقوقی است. به بیان دیگر بسیاری بر این باورند که زبان حقوقی نوعی زبان فنی قابل شناسایی است. آنها «اعتبار تخصیص» زبان حقوقی را می پذیرند. عده ای حتی در این باره بحث می کنند که آن زبانی مجزا، زبانی فرعی یا لهجه ای اجتماعی است.

 

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۲۰ الی ۲۲)

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

ترجمه حقوقی

قانون، زبان و ترجمه

ترجمه حقوقی حوزه ای خاص و تخصصی از فعالیت ترجمه ای است. این به خاطر آن حقیقت است که ترجمه قانونی مرتبط با قانون است و چنین ترجمه ای نه تنها اغلب نتیجه ای زبان شناسی دارد بلکه به خاطر ماهیت خاص حقوق و زبان قانون، اثر و نتیجه قانونی نیز دارد. علاوه بر این، همان طور که اشاره شد، ترجمه متون حقوقی از هر نوع، از قوانین اساسی گرفته تا قراردادها و مدارک اتاق دادگاه، عملی است که از تئوری حقوقی، تئوری زبانی و تئوری ترجمه بر گرفته شده است. لذا بسیار مهم است که مترجم حقوقی درکی اساسی از ماهیت قانون و زبان حقوقی و تاثیر آن بر روی ترجمه قانونی داشته باشد.

گونه شناسی ترجمه حقوقی

ترجمه به دسته های متفاوتی طبقه بندی می شود. می تواند به دو دسته کلی ترجمه تحت اللفظی و غیر تحت اللفظی یا ترجمه بر حسب اندیشه (فنی و غیر فنی ) و عمومی (داستانی و غیر داستانی) و ترجمه متون واقعیت گرایانه و متون ادبی یا هنری تقسیم شود. همین طور ترجمه می تواند بر طبق تقسیم بندی زبان طبیعی و زبان مصنوعی بر مبنای کاربرد زبان  وانواع فعالیت های مربوط به حوزه ترجمه، به دو بخش ادبی و صنعتی دسته بندی شود. گونه شناسی متداول استفاده شده، عبارت است از دسته بندی مرتبط با ترجمه به ترجمه عمومی، ادبی و تخصصی یا فنی.

مطالب مرتبط با گونه شناسی ترجمه این است که ما به تفاوت ها و شباهت های انواع گوناگون ترجمه چطور می نگریم. در این رابطه، گونه شناسی اولیه ای که اسنل هورنبی انجام داده بسیار سودمند است. آن را طبقه بندی طبیعی می نامند که به شکل نمونه اولیه ای است که هسته سخت و لبه های نامشخصی دارد.

در همین راستا، اگر طبقه بندی های عمومی، ادبی و تخصصی را دنبال کنیم، ترجمه حقوقی زیر مجموعه ترجمه تخصصی یا فنی قرار می گیرد. این نوعی فعالیت ترجمه ای مشمول کاربرد زبان خاص است که به معنای دیگر می شود زبان برای اهداف خاص (LSP) در متن حقوقی یا زبان برای اهداف حقوقی (LLP). ترجمه حقوقی مشخصات ترجمه فنی و همین طور بعضی از مشخصات ترجمه عمومی را داراست.

ترجمه حقوقی طبق ضوابط مختلف می تواند به طبقه بندی های بیشتری نیز دست یابد. به طور مثال، ترجمه حقوقی با توجه به متن مبدا به گروه های زیر تقسیم می شود:

 • ترجمه موضوعات اساسی داخلی و قراردادهای بین المللی
 • ترجمه اسناد حقوقی خصوص
 • ترجمه آثار تحقیقاتی حقوقی
 • ترجمه پرونده های حقوقی

ترجمه حقوقی با توجه به موارد متون اصلی می تواند چنین تقسیم بندی شود:

 • ترجمه قانون قابل اجرا مثل موضوعات اساسی
 • ترجمه قانون غیرقابل اجرا مانند ترجمه متون تحقیقاتی حقوقی

طبق نظر سارکوویچ، ترجمه حقوقی با توجه به وظایف متون حقوقی در زبان مبدا (SL)، می تواند به گروه های زیر تقسیم بندی شود:

 1. نسخه تجویزی اولیه، مانند: قوانین، مقررات، رمزها، قراردادها، پیمان نامه ها و معاهده ها. این ها ابزارهای تنظیمی هستند که حاوی مقررات رفتاری یا قاعده ها هستند. آنها متونی اصولی هستند؛
 2. نسخه های توصیفی و همچنین تجویزی اولیه، مثل: تصمیمات قضایی و ابزارهای حقوقی که مورد استفاده مقدمات قضایی و اجرایی است، مثل اقامه دعوا، دادخواهی، احکام، استیناف، درخواست ها، دادخواست ها و غیره.
 3. صرفا توصیفی، مثل: کارهای تحقیقی نوشته شده توسط محققان حقوقی همچون ایده های قانونی، رساله های قانونی ، مقاله ها و غیره. این ها به مطالعات تحقیقی تعلق دارند که اعتبار هرکدام، در سیستم های قانونی متفاوت، متنوع است. سارکوویچ ترجمه قانونی را به عنوان اهداف ارتباطی خاص بین متخصصان تعریف می کند که ارتباط بین وکلا و غیر وکلا را به این بحث راه نمی دهد.

مشکل عمده طبقه بندی ترجمه حقوقی این است که آنها براساس کارکرد یا کاربردشان در متون حقوقی اصلی در زبان مبدا دسته بندی شده اند، بدون توجه به عوامل متفاوت زبان مقصد مثل کارکردها یا موضوعات قانونی متون ترجمه شده. با این حال، نیاز است تا کارکردهای متن زبان مبدا از متن زبان مقصد تشخیص داده شود.

 

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۷ الی ۱۰)

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

سخنی در باب ترجمه رسانه (قسمت دوم)

ترجمه رسانه و دوبلاژ

در قسمت پیشین گفتیم ترجمه رسانه، زیر گروهی از ترجمه است که تنها می تواند تحت عنوان بومی سازی انجام شود، این ترجمه شامل ترجمه صدا، زیر نویس و زبر نویس، نام فیلم و دوبله آن است. همچنین، در رابطه با ترجمه صدا و زیرنویس نیز بطور مفصل توضیحاتی داده شد. در ادامه در ارتباط با زبرنویس و دوبلاژ سخن خواهیم گفت.

ب) زبر نویس

زبر نویس بیشتر برگرفته از تکنیکی است که د ر بعضی از اپراها یا تئاتر ها استفاده می شود که در آن کلمات بازیگران یا خوانندها روی صحنه نمایش داده می شود. این معادل (زنده) زیر نویس است، مگر این که کلمات با حرکات دست در روی صحنه هماهنگ باشد. زبر نویس گرها به وضوح، از این کار در متن اپرا استفاده می کنند و نیز هر کجا که امکان ترجمه کار وجود دارد، اما عناوین باید مطابق با محصول مورد نظر و رای مدیر صحنه باشد، به عنوان مثال: ممکن است (مدیر صحنه درخواست برش فیلم از قطعات معینی را در کار اصلی داشته باشد.)

هم چنین ممکن است زبر نویس الزاما با شخصیت بازیگر یا خواننده هاهنگ باشد، برای مثال: زبرنویس نمایشی، ممکن است با یک اجراء بی روح هماهنگ نباشد مگر این که کارگردان به دنبال تاثیر حساب شده ای باشد. گروه ها و زوج های هم خوانی با مشکلات خاصی رو به رو هستند، زیر گروههای مختلف باید دقیقاَ شناخته باقی بمانند، با این حال رنگهای متضاد ممکن است زمانی برای انجام کار مفید باشد.

دوبلاژ

در دوبله تهیه نسخه بومی به منظور جایگزین کردن نسخه اصلی طی مراحلی از عملیات که در زیر بیان می شود، صورت می گیرد. بسیاری از این عملیات را مترجمان یا نویسندگان زمانی که فرا خوانده شوند، انجام می دهند.

امروزه در بیشتر موارد، مترجمان، تنظیم کنندگان یا نویسندگان به طور معمول به مراحل مختلفی که با رنگ تیره در لیست زیر مشخص شده اند،  توجه خاصی دارند. هم چنین مسئولیتهای مدیریتی را نیز بر عهده می گیرند، چناچه در مورد بومی سازی بازی رایانه ای همچنین اتفاقی می افتد یا به عنوان دستیار مدیر ضبط صدا یا مدیر کل پروژه فعالیت می کند. این روند با خرید حق تولید نسخه زبان خارجی توسط مسئول فروش و نیز با استخدام پشتیبان یا مدیر دوبلاژ آغاز می شود.

۱- شروع کار: مدیر دوبلاژ نسخه اصلی محصول سمعی بصری را که  باید دوبله  شود، دریافت می کند، به منظور ساده سازی و تناسب نسخه اصلی باید روی نوار ویدیوی کپی شود.

۲- تشکیل گروه: مدیر دوبلاژ، گروه دوبلاژ را تشکیل می دهد که شامل حداقل یک متخصص برای هر یک از مراحل زیر است:

–  بررسی،

–  تطبیق،

–  خطاطی (در صورتی که دوبله به صورت دستی انجام شود)،

–  تهیه جدول زمانی برای هنرمندان  و طنزپردازان،

–  ضبط صدا،

–  ترکیب صدا،

–  باز خوانی،

۳- نسخه برداری، اگر رونوشت فیلم نامه اصلی در دسترس نیست، رونوشتی از آن تهیه شود.

۴- در بعضی از موراد مدیر دوبلاژ ترجمه ای از فیلم نامه را دریافت می کند. این ترجمه را مترجمان (عادی) که مجبور نیستند توجه به هماهنگی کلمات با گفتگوها داشته باشند و تنها از آنها خواسته می شود که ترجمه دقیقی از نسخه اصلی انجام شود و بعد از آن مسئولیت گروه دوبله است که ترجمه را با نیاز موقعیت های فیلم و (هم خوانی کلمات و  گفتگوها هماهنگ کنند.)

۵- خلاصه سازی: مترجم یا هماهنگ کننده یا نویسنده، محدودیت ها را پیدا می کند.

۶- دیدن فیلم : مترجم یا هماهنگ کننده یا نویسنده،فیلم را برای دوبله نگاه می کند.

۷- محیط: محیط دوبلاژ شامل: (تریبون، سخت افزار، نرم افزار، منابع مختلف) تهیه می شود.

۸- نسخه ای برای دوبلاژ آماده می شود تا ضمیمه فیلم شود. یعنی :

–  انتقال مطالب زبان مبدا روی یک ابزار کار، به عنوان مثال: (روی نوار ویدیوئی با کد زمانی.)

–  تبدیل مطالب به قالب مناسب به عنوان مثال: (دیجیتال کردن آن یا تبدیل آن به قالب مورد نیاز در نرم افزار مورد استفاده.)

۹٫ ساخت دوبلاژ. نسخه ای از فیلم در محیط دوبلاژ ایجاد می شود.

۱۰- غلط گیری و کنترل کیفیت، در صورتی که نیاز به اصلاحات و تغییرات و بررسی های هماهنگی باشد.

 

ادامه دارد…

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

سخنی در باب ترجمه رسانه (قسمت اول)

ترجمه رسانه ای

ترجمه رسانه، زیر گروه دیگری از ترجمه است که تنها می تواند تحت عنوان بومی سازی انجام شود، این ترجمه شامل ترجمه صدا، زیر نویس و زبر نویس، نام فیلم و دوبله آن است، چنین تکنیک های جدید را می توان توصیف رسانه ای نامید.

_ ترجمه صدا

ترجمه صدا یا (دوبله) روشی در فیلم است که در آن شخصی که در تصویر دیده نمی شود اعمال فیلم نامه را روایت می کند.  احساسش را بیان می کند یا حادثه را به طور خلاصه تعریف می کند.ترجمه صدا می تواند به زبان اصلی باشد در واقع این متن بیشتر به جهت اینکه فیلم برای شنونده ای که زبان فیلم را بدون زیرنویس یا دوبله نمی فهمد کاربرد دارد .

با این وجود ترجمه صدا، ترجمه لایه های صدایی در نسخه اصلی است یا تطبیق فیلنامه و گفتگو برای  تولید یک لایه صدایی بومی شده است. ترجمه باید به طور مشهود و دقیق پیام نسخه  اصلی را منتقل کند و در این صورت با آن چه روی پرده نمایش داده می شود مطابقت کند. یاداشت ترجمه صدا نیاز به هم خوانی کامل با سکانس های نظیر آن دارد. برخلاف دوبله که هماهنگی لب و دوربین ضروری است موانع دیگری که در این نوع ترجمه قابل اجرا باشد وجود ندارد.

الف) زیر نویس

زیرنویس توضیح ترجمه دیالوگ های انجام شده در صدای اصلی فیلم است. مگر این که مترجم نسخه از قبل آماده زیرنویس را دریافت کند و فقط نیاز به تبدیل فیلنامه به زیر نویس باشد، زیر نویس کردن، کار نسبتاَ پیچیده ای است و با توجه به فناوری های جدید در عرصه فیلم سازی در موقیتی که دوربین و اشیا به سرعت تغییر می کند، زیر نویس متفاوت می باشد. قسمتهای سیاه شده مشخص می کند که زیر نویس کننده چه کاری انجام می دهد .

تحت تاثیر تغییرات فناوری، ما نیز از موقعیتی که مترجم فیلنامه را با کمک زمان گذاری فیلم و نسخه بررسی شده فیلم، ترجمه می کند و با موقعیت زیرنویس کننده که همه کار را از ابتدا تا انتها، از بررسی مجدد گرفته تا شبیه سازی انجام می دهد حرکت می کنیم و حتی گاهی اوقات همه کارهای اصلی را مانند ایستگاه کاری، خود او انجام می دهد.

روند زیرنویس کردن به شرح زیر است:

 1. مترجم یا زیر نویس کننده، نوار یا کپی از سند، آگهی، فیلم،کارتون، غیره و فیلم نامه را دریافت می کند.
 2. مترجم یا زیر نویس کننده، جزئیات را دریافت می کند.
 3. مترجم یا زیر نویس کننده، فیلم را می بیند.
 4. مترجم یا زیر نویس کننده، محیط زیرنویس را ایجاد می کند.
 5. مترجم یا زیر نویس کننده، نسخه ای را جهت زیرنویس کردن به شکل زیر تهیه می کند:

– انتقال مطالب ترجمه به  ابزار مناسب، (مثل تبدیل فیلم به ویدیو با کدهای زمانی، تشخیص صحنه ها و هم چنین مشخص کردن دقیقه زمان شروع و پایان گفتگوها)،

– تبدیل این عناصر به قالب مفید، برای مثال: (دیجیتالی کردن ویدیو یا فیلم به طوری که بتوانند به وسیله نرم افزار زیرنویس گر ویژه ای، تجزیه و تحلیل کنند).

 1. مترجم یا زیر نویس کننده، این نسخه را برای زیر نویس کردن در محیط زیر نویس تهیه می کند.
 2. مترجم یا زیر نویس کننده، از طریق جستجو و علامت گذاری نسخه ای را برای ترجمه آماده می کند.

 

ادامه دارد…

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

 

لغت نگاری در ترجمه

 لغت نگاری در ترجمه

لغت نگاری در ترجمه (استخراج واژگان و مدیریت) بخش ضروری از فرایند ترجمه محسوب می شود. در حقیقت، اگر واژگان در دسترس نباشد، ترجمه کامل نخواهد بود. در کنار این، واژگان مفهوم حساس بالایی دارند زیرا نشانه ی دانش و شایستگی فنی است و حتی اشتباههای کوچک می توانند عواقب کاملا تاثیر گذاری داشته باشند.

در تهیه خدمات ترجمه، قسمت لغت نگاری کار ترجمه یعنی:

-شناسایی واژگان مهم در مطالب زبان مبدا.

-شناسایی منابع واژگان مرتبط-فراتر از اینترنت که هر مترجمی دسترسی به آن را دارد.

-پیدا کردن منابع و به خصوص مطلع کنندگان که احتمالا قادر به حل مشکلات واژگانی در مطالب زبان مبدا هستند.

-خاتمه دادن به واژگان مورد نیاز.

-معتبر ساختن واژگان.

-تحویل واژگان به مترجم (ها) یا تزریق آن به مطالبی که می بایست ترجمه شوند.

استخراج واژگان که مترجم ها به جز زمان یا جایی که به متخصص در آن حوزه نیاز باشد آن را به عنوان واحدی در دانشگاه می گذرانند. داشتن لغت نگار تمام وقت، هنگامیکه نیاز به تطبیق دادن واژگانی است که توسط مترجم های گوناگونی که روی پروژه مشابه کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین طبعا زمانیکه بخش قابل توجهی از ترجمه با استفاده از ترجمه به کمک کامپیوتر یا موتور ترجمه انجام گرفت، ایده ی خوبی است. افراد بعدی نمی توانند کار خود را آغاز کنند مگر اینکه واژگان مورد نیاز را داشته باشند.

نشان گذاری به جای عبارت

نشان گذاری (استخراج کلمه ها و مدیریت) در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از فرایند ترجمه است. در حقیقت، اکنون این کاملا روشن است که مشتریان و کاربران ترجمه، انطباق عبارت پردازی را خواستار هستند. (یعنی مترجم از سری کلماتی که با یکدیگر به کار می روند، عبارت های چند جمله ای، الگوهای جمله و سازماندهی های پاراگراف استفاده می کنند که در این حوزه کاملا خاص هستند یا نوع سندی که تنها توسط گروه حرفه ای خاصی مورد استفاده و مرتبط است.)

در تهیه خدمات ترجمه، بخش نشان گذاری کار ترجمه یعنی:

-شناسایی واژگان مهم در مطالب زبان مبدا.

-شناسایی منابع کلمه بندی مرتبط-فراتر از اینترنت که هر مترجمی دسترسی به آن را دارد.

-پیدا کردن منابع و به خصوص مطلع کنندگان که احتمالا قادر به حل مشکلات مربوط به عبارت ها در مطالب زبان مبدا هستند.

-خاتمه دادن به عبارت های مورد نیاز.

-معتبر ساختن عبارات.

-تحویل عبارات به مترجم (ها) یا قرار دادن آنها در مطالبی که می بایست ترجمه شوند.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

ترجمه با کیفیت

ترجمه با کیفیت و خوب

ترجمه با کیفیت و خوب باید قابل فهم (هرچند که متن مبدا چندان واضح نباشد)، روشن باشد (مگر آنکه متن اصلی به نوعی طراحی شده باشد که عملاً بخواهد گیج کننده و نامشخص به نظر برسد مثل سندهای نرم افزار که به نوعی طراحی شده است تا خریداران را ترغیب به استفاده از خدمات پشتیبانی کند، جایی که مرد یا زن خریدار متقاعد می شود که باید از شرکت دیگری خریداری کند)، و برای خواننده ی متن قابل قبول و اگر ممکن باشد خواندنش برای خواننده دلپذیر باشد.

پیام باید همانطور که موضوع می طلبد تا حد توان یکنواخت و منسجم باشد،

باید اهداف را طوری دسته بندی کرد که خوانندگان در زبان مقصد آنها را تسهیل شده و دست یافتنی بیابند. بافت متن باید بطور کامل با طرز فکر  کاربران منطبق باشد. از جمله نقاطی که باید منطبق شود می توان از نظام ارزش گذاری، ایده های از پیش تصور شده ، ناتوانی ها، سلایق ، توقعات و فرهنگ نام برد.

در رابطه با این موضوع…

بیشتر افراد از این مطلع نیستند که در بیشتر جامعه های بین المللی، اسناد زبان انگلیسی که جهت استفاده از خط تولید طراحی شده اند در سه نسخه وجود دارند که یکی برای استفاده های بریتانیایی، یکی برای استفاده های آمریکایی و دیگری برای استفاده های آسیای شرقی است. این بدین معنی نیست که هر یک از این سه نسخه در هر تنوعی که زبان انگلیسی به بازار مرتبط است، بوجود آمده باشند. هر سه نوع زبان انگلیسی ، بریتانیایی ، امریکایی و آسیایی شرقی همچنین در بافت و ساختار تفاوت های عمده ای دارند برای همین باید عمق تفاوت معنایی و فرهنگی آن ها در ترجمه را لحاظ کرد .

در آخر،

ترجمه باید با تمام قوانین مرتبط و قابل اجرا برای ارتباط موثر ترجمه با مخاطب به خصوص با اصطلاحات بکار رفته در متن اصلی در تضاد نباشد . همچنین در مورد آنچه زبان در غالب مقولات بافتی از آن استفاده می کند ، تطابق در گفتمان ، اصطلاحات و واژگان با هم مطابقت داشته باشند، حداقل در زمینه ای خاص در صنعت، از قبیل: هوافضا یا فناوری اطلاعات، زبان های کنترل شده اصطلاحات یا واژه های ممنوع و الزامی ، ساختار جملات و بند ها ، محدودیت ها بر کوتاهی و بلندی بخش های مختلف و غیره شامل می شود.

 

نکته بسیار مهم…

نکات مهم ابن است که هیچ مترجمی نمی تواند بدون داشتن فهم کامل از موضوع مورد بحث نسبت به ترجمه، عملکرد خوبی داشته باشد. این بدان معناست که فهم هر دو بُعد یعنی معنای ظاهری و معنای درونی بخصوص، نویسنده موضوعی  که اولویت دارد را در نوشتن تأکید یا پنهان می کند). هر زمانی که متن ترجمه به موضوع مورد بحث یا موضوعی که مترجم با آن آشنا نیست، اشاره می کند، مگر اینکه ترجمه دارای اهمیت کمی باشد، که در این صورت باید از هر منبع زبان مبدأ استفاده کند تا هریک از جزئیات متن را با وضوح بیشتر بیان کند.

برای مثال (با مشاوره با نویسنده یا سازنده ، طراح، مشتری، مترجم های دیگر و همکاران. با مطالعه ی خود مطلب و اگر عملی باشد ، با جستجو در وب سایت با پرسیدن از فراهم آورندگان اطلاعات و حتی اگر کار خیلی دشوار شد خود مترجم به دنبال این باشد که برای یک دوره بر روی موضوعی خاص از طریق هر وسیله ی بهتر و سریع تر ، وقت صرف کند.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

 

وظایف و مهارت های مترجم

وظایف مترجم

در بحث دانش موضوعی در زمینه ای تخصصی، واضح است که نمیتوانیم به تمام زمینه ها مسلط باشیم پس شاید بهترین کار این است که دانشی اساسی در مورد موضوعات کلی تر و انتقال پذیرتر داشته باشیم و با تکیه به این مطلب همراه با توانایی در پژوهش زمینه های جدید به موضوعات ناشناخته بپردازیم. بنابراین برای یک مترجم متون تخصصی، کسب دانش لازم از اصول علم و فناوری می تواند زیرساخت خوبی را جهت کاربرد های گوناگون ترجمه ی متون تخصصی فراهم کند.

وظایف مترجم اغلب کارهای یک نویسنده ی متن تخصصی را شامل می شود که ممکن است تغییراتی بسیار اساسی را نیز در بر بگیرد. ترجمه ی متون تخصصی شامل داشتن دانشی کامل و دقیق در زمینه ی فرهنگ زبان های مبدأ و مقصد، قواعد ادبی زبان مقصد، نوع متن و قواعد ادبی مربوط به گونه ی ادبی، سیاق، سبک، درک دقیق از مخاطب؛ چه مترجم متوجه آن شود یا نشود، و درک اینکه مردم چگونه اطلاعات را فرا می گیرند و از آن استفاده می کنند می شود.

انتقال چه میزان اطلاعات نیاز است؟

«پینچاک» (۱۹۷۷: ۲۱۱-۲۱۰؛ ۲۰۷-۲۰۶) معتقد است که متن تنها باید در مورد هدف خواننده به وی اطلاعات کافی دهد؛ نه بیشتر، نه کمتر. اطلاعات بسیار زیاد مانند اطلاعات بسیار کم باعث سردرگمی، استرس و تلاش غیرضروری خواننده می­شود. قاعده ی تجربی این است که اگر کاربر نیازی به دانستن چیزی در آن لحظه ندارد، نباید از آن حرفی به میان آورد. اما از این موضوع چه به طور عمدی و چه غیرعمدی می­توان استفاده­ی نادرست کرد. «اونیل» (۱۹۹۸: ۷۶) در گفتگوهای خود در مورد ترجمه پزشکی متون ادعا می­کند که دکترهایی که بعدها مترجم شده­اند (کسانی که دانش موضوعی بیشتری نسبت به مترجمان قدیمی دارند) تمایل دارند که متن را به منظور بهتر کردن آن ویرایش، کم و خلاصه کنند. با این وجود مشکل اینجاست که مترجم در این زمینه مرتکب خطایی جدی می­شود مگر اینکه این دقیقاً خواسته و نیاز خواننده باشد.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

ترجمه و ماهیت اجرایی زبان حقوقی

 

ماهیت اجرایی زبان حقوقی

امری مرتبط با ماهیت اصولی قانون و زبان حقوقی این دیدگاه این است که ماهیت زبان اجرایی است. قانون به زبان بسته وابسته است، به طور خاص به ماهیت اصولی و اجرایی بستگی دارد. در نظریه اجرای سخنرانی، که اولین بار توسط جی. ال. آستین برخلاف آنچه که اغلب مردم باور دارند گفتار، تنها کلمات نیست بلکه اعمال است. لغات تنها این نیستند که از آن ها برای گفتن چیزها استفاده کنیم بلکه از آنها برای انجام کار ها بهره می بریم. کاربرد اجرایی زبان منحصر به قانون نیست، بلکه قانون بر اظهارات اجرایی وابستگی بسیاری دارد. اثرات و پیامدهای حقوقی به طور معمول، تنها با گفتن کلمات خاصی بدست می آیند، برای مثال، « شما گناهکارید »، یا « شما ۱۰۰۰ دلار جریمه می شوید » به طور منظم در دادگاه بیان می شوند.

زبانی که در قانون از آن استفاده شده می تواند افعالی مثل اعطای حقوق، تعیین ممنوعیت ها و صدور مجوزها را اجرا کند. تنها با گفتن کلمات، مردم مسئولیت های حقوقی شخصی و عمومی را قبول می کنند، کیفیت ها و  نقش های حقوقی را متقبل می شوند، حقوق قانونی را انتقال می دهند و ظایف را تحمیل می کنند یا از آن طفره می روند (جوری ۱۹۹۴ : ۲۰۹۲). به همین دلیل، گفته می شود اجراهای سخنرانی قانونی، تشکیل دهنده اثرات آنها هستند.

در ارتباط با گفتمان حقوقی:

دانت (۱۹۸۰) کاربرد زبان حقوقی را براساس طبقه بندی عمومی افعال گفتاری سیرلی (۱۹۷۶) به انواع مختلف افعال گفتاری تقسیم می کند. بر همین اساس، افعال گفتاری حقوقی شامل دسته بندی های زیر می شوند:

 • نماینده ها، اظهاراتی هستند که گوینده را وادار به انجام موردی یا ثابت کردن حقیقت قضیه ای می کنند و شامل شهادت، قسم خوردن، دفاعیه، ادعا و اظهارات می شوند.
 • احکامی که گوینده را وادار به انجام کاری در آینده می کنند مانند آنچه که در قراردادها، (نطق) مراسم ازدواج و وصیت نامه ها آمده است.
 • متون پر محتوا که وضعیت روانشناسی گوینده یا رفتار وی نسبت به یک قضیه را بیان می کند و شامل عذرخواهی، بهانه آوری، محکوم کردن، دلسوزی کردن، بخشیدن و سرزنش کردن می شود.
 • اعلان ها، که اجرای موفقشان موجب مکاتبات بین واقعیت و محتویات قضیه می شود و شامل مراسم ازدواج، صورتحساب های فروش، رسیدها، قرار ملاقات ها و نامگذاری ها و همچنین تصریح قانون گذاری حقوق و تعاریف مفاهیم، اعتراضات وکلا، محکومیت ها و نظرات استینافی، اتهام ها، اقرارها، دادخواست گناهکار بودن یا نبودن و رای های هیئت منصفه می شود. زیر مجموعه ای از اعلامیه های نماینده برای موقعیت های قضایی خاص وجود دارد مثل ادعاهای حقیقی قاضی که نیازمند ادعاهایی است که با اظهارنامه های معتبری منتشر شده و موجب می شود گوینده اقتدار خاصی داشته باشد.
 • دستورها که افعال گفتاری آینده محور هستند و به دنبال تغییر دادن جهان اند، کسی را مقید به انجام کاری می کنند؛ و در قانونگذاری مهم ترین هستند چرا که وظایف را تحمیل می کنند.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

        دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید